REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU REGIONALNEGO
 NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ:

„Moje etyczne drogowskazy”

  1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku.
  2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawo-wych powiatu pułtuskiego.
  3. Cele konkursu:

-  zachęcenie młodzieży do refleksji nad wyznawanymi wartościami etycznymi,
-  uświadomienie uczniom znaczenia przestrzegania norm moralnych w życiu osobistym i społecznym,
-  rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej,
-  wspieranie szkół i nauczycieli realizujących jeden z kierunków polityki oświatowej: „wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”.

  1. Zadania konkursowe:

- refleksja nad własną postawą i przedstawienie wybranych - najważniejszych według ucznia norm moralnych (np. co jest dobre, a co złe, jakie zachowania są właściwe, a jakie godne potępienia, czym jest patriotyzm, uczciwość, sprawiedliwość, tolerancja, życzliwość, prawdomówność, odpowiedzialność za słowo etc.) z uzasadnieniem swojego wyboru,
- zaprojektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej „Moje etyczne drogowskazy” na nośniku CD/DVD ROM  lub pendrive.

  1. Szczegóły techniczne:

- prezentację multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint,
- praca konkursowa może zawierać maksymalnie 15 slajdów, wyświetlanych nie dłużej niż 15 minut,
- zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia,
- nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu,
- praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana i publikowana.

  1. Założenia organizacyjne:

- uczeń może być autorem tylko jednej pracy konkursowej,
- zgłoszona praca powinna zawierać wykaz wykorzystanych źródeł,
- pracę należy zaopatrzyć w etykietę z danymi autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły wraz z telefonem oraz imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem.

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
- kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
- poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji tekstów,
- przejrzysty i uporządkowany układ pokazu.
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie internetowej biblioteki.
Termin składania prac mija 30 kwietnia 2020 r. Prace konkursowe prosimy dostarczać osobiście lub listownie na adres Biblioteki Pedagogicznej: O6-100 Pułtusk, ul. Staszica 35, I piętro.
Ogłoszenie wyników planowane jest na początku maja 2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 23 692 27 40 w godz. 8.00 – 17.00 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Postanowienia końcowe:

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.