Zjawisko zażywania środków odurzających przez dzieci
i młodzież jest obecnie jednym z głównych problemów społecznych i budzi powszechne zaniepokojenie. Prowadzone badania dotyczące zażywania narkotyków
i innych substancji psychoaktywnych skłaniają do wprowadzania odpowiednich działań profilaktycznych. Taki był również cel spotkania z Panią Anną Balcerzak i aspirantem Adamem Ciesielskim z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Konieczność zorga-nizowania takiego spotkania zgłosili odwiedzający bibliotekę nauczyciele, którzy widzą wzrost zachowań ryzykownych wśród uczniów i dramatyczne wręcz obniżenie się wieku dzieci sięgających po: papierosy, alkohol i inne środki odurzające.  
Przedstawiciele policji podzielili się z zebranymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi. Zwrócili uwagę przede wszystkim na aspekty prawne narkomanii i picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
Ze względu na wagę i złożoność problemu, jakim jest zażywanie różnych środków psychoaktywnych – również mieszanek leków dostępnych bez recepty, organizatorzy planują zorganizowanie spotkania z terapeutą uzależnień. Nauczyciele i rodzice powinni być wyposażeni w wiedzę na temat związków zachodzących między pierwszymi próbami sięgania po te środki a późniejszym, bardziej systematycznym ich zażywaniem i w efekcie uzależnieniem. Dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, codzienny kontakt i zainteresowanie sprawami dziecka mogą pomóc uchronić je przed kontaktem z narkotykami.
W ostatnich latach na rynku pojawiły się nowe substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicz-nym. Funkcjonowały kiedyś pod nazwą „dopalacze”. Po zamknięciu sklepów z „dopalaczami” pojawiły się nowe. Designer Drugs (DD), Research Chemicals (RC) – pod tymi nazwami kryją się obecnie sklepy internetowe, prowadzące sprzedaż tych substancji. Nowe narkotyki z założenia imitują te tradycyjne, powodując niebezpieczne dla zdrowia skutki, upośledzają funkcje mózgu. Ich działanie na organizm człowieka nie zostało do końca poznane i bardzo łatwo je przedawkować. Lekarze często nie wiedzą jak postępować przy takim zatruciu. Zażywanie nowych narkotyków może spowodować tzw. „gateway effect”, czyli sięganie po coraz bardziej uzależniające substancje.
      Wszystkim nauczycielom przybyłym na pierwsze spotkanie poświęcone problematyce narkotykowej bardzo dziękujemy. Dziękujemy również Pani Annie Balcerzak i Panu Adamowi Ciesielskiemu za poświęcony nam czas.


Ważne kontakty dla zainteresowanych:
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: www.kbpn.gov.pl
Telefony Zaufania: Narkomania: 801 199 990, czynny codziennie w godz. 16-21
                            Uzależnienia behawioralne: 801 889 880, czynny codziennie w godz. 17-22

Elektroniczna poradnia dotycząca problemu narkomanii : www.narkomania.org.pl

Strona kwartalnika Alkoholizm i Narkomania:  
www.ipin.edu.pl/ain

Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 800 060 800