Biblioteka wspiera Starostwo Powiatowe w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt. „NOWY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE PUŁTUSKIM”. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Działania biblioteki skupiają się przede wszystkim na prezentacji literatury, zestawień bibliograficznych i edukacyjnych zaso-bów Internetu, które mogą być przydatne w sprawnym przebiegu projektu.
Nasza placówka jest również miejscem spotkań jednej z powołanych sieci współpracy i samokształcenia „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Praca z uczniem zdolnym”. 6 lutego odbyło się drugie spotkanie współpracujących w niej nauczycielek. Prace tej sieci koordynuje Pani Maria Gos – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z którą już wielokrotnie realizowałyśmy różne programy edukacyjne.
W trakcie pięciogodzinnych zajęć uczestniczki spotkania mogły pogłębić swoją wiedzę na temat takich pojęć, jak: zdolności, talent, inteligencja, twórczość i myślenie twórcze. Uporządkowana  prezentacja PPT przed-stawiała m.in.: wybrane modele zdolności, Teorię Inteligencji Wielorakich, Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych. Dyskusja uczestniczek toczyła się wokół metod diagnozowania  i rozpoznawania uczniów zdolnych, a także konstruowania „Nauczycielskiego Kwestionariusza Oceny Zdolności Ucznia” na podstawie cech ucznia zdolnego. Wśród prelegentek na spotkaniu sieci znalazły się również dwie psycholożki z Poradni Psychologi-czno-Pedagogicznej: Paulina Ambroziak i Katarzyna Rutkowska, które podzieliły się swoją wiedzą i doświad-czeniem w zakresie diagnozowania uzdolnień ucznia.
Zebranie sieci współpracy było też dobrą okazją do zaprezentowania bogatych zasobów biblioteki i przeszkole-nia uczestniczących w nim nauczycielek w zakresie nawigacji po katalogu OPAC.