Źródło: http://tiny.pl/gmb61Biblioteka Pedagogiczna 22 października 2015 r. wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pułtusku zorga-nizowała zajęcia profilaktyczne na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, głównie „DOPALACZY”. Cykliczne programy profilaktyczne realizowane przez bibliotekę służą wspieraniu pracy szkół w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
W opisywanym spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i młodzież z: Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach, Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karło-wicz w Pułtusku oraz Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie. Łącznie odwiedziło nas 113 osób, w tym 21 nauczycieli i pedagogów.
Zjawisko zażywania środków odurzających przez dzieci i mło-dzież jest obecnie jednym z głównych problemów społecznych i budzi powszechne zaniepokojenie. Prowadzone badania dotyczące zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych skłaniają do wprowadzania odpowiednich działań profilaktycznych. Taki był również cel spotkania z Panią Barbarą Duszczyk – specjalistką oświaty i promocji zdrowia przy PSSE w Pułtusku.
Konieczność zorganizowania takiego spotkania zgłosili odwiedzający bibliotekę nauczyciele, którzy widzą wzrost zachowań ryzykownych wśród uczniów i dramatyczne wręcz  obniżenie się wieku dzieci sięga-jących po niebezpieczne używki – w tym nowe narkotyki - "dopalacze".

 Głównymi celami zajęć w bibliotece były:
profilaktyka i promocja zdrowia,
-  wyposażenie nauczycieli i uczniów w niezbędną wiedzę  na temat zjawiska,
-  poznanie sposobów rozpoznawania i przeciwdziałania uzależnienia od dopalaczy,
-  przedstawienie zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy.

Wykład, prezentacja multimedialna i projekcja filmu edukacyjnego wywołały poruszenie wśród odbiorców zgromadzonych w bibliotece.
Mamy nadzieję, że zaprezentowane młodzieży treści przyczyniły się do uchronienia jej przed podejmowa-niem ryzyka i sięgania po nowe narkotyki.
Nauczyciele, młodzież i rodzice powinni być wyposażeni w wiedzę na temat związków zachodzących między pierwszymi próbami sięgania po te środki a późniejszym, bardziej systematycznym ich zażywaniem i w efekcie uzależnieniem. 
W ostatnich latach na rynku pojawiły się nowe substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym. Funkcjonowały kiedyś pod nazwą „dopalacze”. Po zamknięciu sklepów z „dopalaczami” pojawiły się nowe (obecnie) sklepy internetowe, prowadzące sprzedaż tych substancji. Nowe narkotyki z założenia imitują te tradycyjne, powodując niebezpieczne dla zdrowia skutki, upośledzają funkcje mózgu. Ich działanie na organizm człowieka nie zostało do końca poznane i bardzo łatwo je przedawkować. Lekarze często nie wiedzą jak postępować przy takim zatruciu. Zażywanie nowych narkotyków może spowodować tzw. „gateway effect”, czyli sięganie po coraz bardziej uzależniające substancje.
Ważne kontakty dla zainteresowanych:

http://tiny.pl/gmb6b
http://tiny.pl/gmbvx

http://dopalaczeinfo.pl/
http://tiny.pl/gmb6z

800 060 800 - bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego