Celem szkoleniowej rady pedagogicznej było podnie-sienie wiedzy i świadomości nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w Internecie, przedstawienie aktualnych zagrożeń występujących w sieci oraz zapo-znanie z najlepszymi praktykami w zakresie mądrego, dobrego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu przez najmłodszych internautów. Nauczyciele z Przed-szkola nr 4 w Pułtusku poznali najczęstsze zagrożenia, na jakie narażone są dzieci w Internecie. Zapoznali się z nazewnictwem i wiedzą, co to szkodliwe treści, cyber-przemoc, child grooming
 i co zrobić, aby dziecko nie padło ofiarą groomingu. Ponadto poznali zasady bez-pieczeństwa mogące pomóc w zapobieganiu uzależnie-niu dziecka od Internetu, przykłady regulacji prawnych oraz numery do specjalistów i telefon zaufania. Szkoleniowa rada pedagogiczna zakończyła się rozdaniem materiałów edukacyjnych i krótkim podsumowaniem.
Zdobyta wiedza pozwoli nauczycielom na podniesienie świadomości i odpowiedzialności rodziców za ich dzieci, a tym samym zmniejszenie skali zagrożeń, których źródłem może być INTERNET.