Tematem szkoleniowej rady pedagogicznej w PSP Płocochowo i PSP Boby była ochrona prawna nauczyciela przed agresją psychiczną i fizyczną ze strony uczniów i rodziców. Prowadząca spotkanie, Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku, zwróciła uwagę na objawy agresji skierowane na nauczycieli i pracowników szkoły tj.
niechęć do nauki (przyjście do szkoły bez zeszytów, nieprzygotowanym), lekceważący stosunek do nauczycieli, arogancję wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, agresywny, bierny opór wobec nauczyciela, wulgaryzmy w stosunku do nauczyciela i pracowników szkoły, groźby wobec nauczycieli, odosobnione przypadki przemocy fizycznej. Omówiła procedury postępo-wania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia, postępowanie nauczyciela (i innych pracowników szkoły) w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia społe-cznego (szkolnego), procedurę powiadamiania o zakłócaniu toku lekcji oraz postępowaniu i interwencji w sprawie podejrzenia o wagary. Szkoleniowa rada pedagogiczna pomogła w pogłębieniu świadomości prawnej nauczycieli.                                                                                          

Prelegentka wiedzę na w/w temat zdobyła na szkoleniu w MSCDN Ciechanów.