15 maja 2017 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Pułtusku odbyła się już VI Edycja Konkursu Recytatorskiego, w tym roku pod hasłem Dobre maniery na wesoło z udziałem dzieci z publicznych pułtuskich przedszkoli. Jego celem była popula-ryzacja literatury dziecięcej, prezentacja umiejętności arty-stycznych dzieci oraz utrwalenie zasad savoir-vivru. Komisja w składzie Dorota Karkowska BP Pułtusk – przewodni-cząca, Lidia Sadowska - dyrektor PM Nr 4,  Jolanta Skrzy-dlak – logopeda, oceniała artystów uwzględniając poszcze-gólne kryteria: tempo i intonację recytacji, interpretację tekstu poetyckiego, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.
Po długich obradach, ponieważ poziom występów był bardzo wyrównany, wyłoniono laureatów przyznając:

I miejsce Amelii Mroczek z PSP Nr 3 w Pułtusku
II miejsce Kalinie Napiórkowskiej z ZSP Nr 2 w Pułtusku
III miejsce Zosi Relidze z PM  Nr 4 w Pułtusku

Wiersze o wskazanej tematyce uświadomiły dzieciom recytującym jak i obecnym na sali, że dobre wychowanie, dobre maniery czynią z nas ludzi kulturalnych, budzących sympatię i szacunek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!