W roku szkolnym 2018/2019 Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku realizuje wojewódzki projekt MARK PIW.
W działania projektowe aktywnie zaangażowała się nauczycielka bibliotekarz Joanna Sobocińska, która w celu realizacji zadań wynikających z projektu nawiązała ścisłą współpracę z Przedszkolem Miejskim nr 5 w Pułtusku.
Kilka informacji o projekcie: Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) współfinan-sowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Realizatorem projektu na Mazowszu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Wydziałami w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.

Celem Projektu MARKPIW jest poprawa funkcjonowa-nia systemu wspomagania na terenie województwa mazowieckiego, w 200 przedszkolach/szkołach/ placówkach w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym poprzez objęcie kompleksowym i wysokiej jakości wsparciem szkoleniowo-doradczym 200 pracowników instytucji systemu wspomagania (tj.  MSCDNów, bibliotek pedagogicznych i poradni psycholo-giczno-pedagogicznych) w okresie 24 miesięcy realizacji projektu (z czego każdy z dwóch cykli trwa po 12 miesięcy).

Wszyscy uczestnicy projektu odbyli specjalistyczne, merytoryczne przygotowanie w postaci:  
-  szkolenia stacjonarnego (76 godzin) i e-learningowe (20 godzin), przygotowujących do prowadzenia wspomagania procesowego;
-  ponadto wszyscy uczestnicy objęci zostali doradztwem, prowadzonym w formie: sieci współpracy i samokształcenia oraz spotkań konsultacyjnych (indywidualnych i grupowych).