20 lutego 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyło się kolejne spotkanie z Agnieszką Wrzeszcz – doradcą zawodowym z Powia-towego Urzędu Pracy i Januszem Borzyńskim – dyrektorem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku: Funkcjonowanie doradztwa zawodowego w PUP oraz oferta edukacyjna Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.
Spotkanie adresowane było do nauczycieli i młodzieży szkolnej, a jego celem realizacja priorytetu MEN na rok szkolny 2018/2019:
„Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodaw-cami. Rozwój doradztwa zawodowego”
Pierwszą część spotkania poprowadził Pan Janusz Borzyński, który przedstawił ofertę edukacyjną Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczo-ści w Pułtusku.
Pułtuski Cech, jako instytucja zrzeszająca lokalnych przedsiębiorców, ma wieloletnią tradycję aktywizowania zawodowego ludzi młodych. Dzięki jego inicjatywom młodzież  może korzystać z oferty praktycznej nauki zawodu, nierzadko kontynuując naukę szkolną. Taki wybór ścieżki kariery zawodowej ma wiele zalet: pozwala na zdobycie doświadczenia zawodo-wego i zarabiania pieniędzy. Poza tym świadectwa i zaświadczenia zdobyte w ten sposób są honorowane na terenie Unii Europejskiej. Istotą działania Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości jest ścisła współpraca z pracodawcami, którzy z kolei tworzą miejsca pracy dla zainteresowanych.
    W kolejnej części szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z możliwościami aktywizacji zawodowej oferowanymi przez pułtuski PUP. Poznali również zasady pracy doradcy zawodowego. Pani Agnieszka Wrzeszcz przedstawiła też programy oferujące wsparcie na rynku pracy osobom do 30 roku życia, które obejmują takie instrumenty rynku pracy, jak: przygotowanie zawodowe dorosłych, staże, szkolenia, dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, pożyczki szkoleniowe, dofinansowanie na kontynuowanie nauki. Młodzież została zapoznana z istotą i korzy-ściami płynącymi z podjęcia stażu zawodowego, możliwościami otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
    Uczestnicy spotkania zostali zachęceni do korzystania z poradnictwa zawodowego, które polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca pracy, planowaniu rozwoju kariery zawodowej oraz w przygotowaniu się do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. Wśród licznych materiałów edukacyjnych, jakie przedstawiła Pani Agnieszka Wrzeszcz znalazły się broszurki informu-jące o zasadach i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawiające schemat i sposób pisania listu motywacyjnego oraz życiorysu zawodowego CV.
    Zespół biblioteki dziękuje Państwu: Agnieszce Wrzeszcz i Januszowi Borzyńskiemu za profesjonalizm, poświęcony czas i przeprowadzenie tego spotkania.