Uczniowie oddziału klas: klasy I i III d Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku wraz z nauczycielem przybyli na zajęcia praktyczne do Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku, aby osiągnąć zaplanowane cele kształcenia i wychowania w opracowanym programie przysposobienia do pracy. Praktykanci obejrzeli kilka filmów edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego, by przed wyborem profesji zdobyć podsta-wową wiedzę i zorientować się czy w danym zawodzie będą mogli pracować z racji swoich ograniczeń. Następnie z dużym zaangażowa-niem przystąpili do zapoznania się z pracą biurową. Poznali podsta-wowe programy Microsoft oraz korzystanie z Internetu. Obsługiwali takie urządzenia jak drukarka, niszczarka i laminarka. Z chęcią wyko-nywali każde zadanie, gdyż wiedzą, że zdobyte umiejętności będą im bardzo przydatne w przyszłości.
Zajęcia tego typu pokazują uczniom, że mają oni  przed sobą przy-szłość, mogą rozwijać swój potencjał i swoje mocne strony – także na rynku pracy.