24 marca 2011 r. w naszej  placówce odbyło się  spotkanie zespołu  samokształceniowego  na temat: Formy pracy z czytelnikiem, przygotowane i przeprowadzone przez nauczyciela bibliotekarza Dorotę Karkowską. Celem warsztatów było upowszechnianie bibliotekarstwa aktywnego. Po ich zakończeniu bibliotekarze będą umieli zaplanować i realizować różne formy pracy z czytelnikiem.

Treść szkolenia:

  1. Praca z czytelnikiem jako zjawisko komunikacyjne.
  2. Zakres i charakter działań podejmowanych przez bibliotekarza w pracy z czytelnikiem:

-  informacyjno – sygnalne – polegające na powiadamianiu użytkowników o posiadanych zbiorach, rodzajach usług oraz o sposobach użytkowania biblioteki,

-  stymulacyjne – inicjujące i ukierunkowujące wybór ( przez użytkownika) zaoferowanych zbiorów,

- usługowe – których istota sprowadza się do świadomego sposobu realizacji usług bibliotecznych przez bibliotekarzy,

- informacyjno – poznawcze – polegające na bezpośrednim dostarczaniu użytkownikom informacji zagadnieniowych.

Podział form i zasady ich realizacji. Stworzenie scenariuszy wybranych form.

  • Formy indywidualne – objaśnienia, rozmowy, instruktaż  użytkowania programu wyszukiwawczego, listy lektur
  • Formy poglądowe – to różnego rodzaju powiadomienia, plakaty, afisze, strona internetowa, ekspozycje, foldery z informacjami  o bibliotece i jej zbiorach
  • Formy zbiorowe i zespołowe – prelekcje, odczyty, opowiadanie i czytanie, wycieczki, konkursy, inscenizacje, wieczory literackie, imprezy, lekcje biblioteczne, spotkanie autorskie, dyskusje, koło zainteresowań


Różne formy pracy z czytelnikiem

-  towarzyskie spotkania z książką i jej bohaterami czyli zajęcia rozrywkowe o tematyce  literackiej (konkursy biograficzne, zagadki bibliograficzne, adaptacje filmowe powieści, zgaduj-zgadule)

-  formy słowno – wizualne (konkursy czytelnicze, turnieje czytelnicze)

-  formy słowne – przeglądy bibliograficzne, czyli prezentacje książek i innych zbiorów (odczyty, pogadanki, spotkanie autorskie, wieczory literackie, dyskusje nad książką)

Podanie bibliografii. Ewaluacja warsztatów.


Bibliografia:

  1. Andrzejewska J.  Bibliotekarstwo szkolne w teorii i praktyce, T. 2, Wydaw. SBP, Warszawa 1991.
  2. Wojciechowski J. Podstawy pracy z czytelnikiem, Wydaw. SBP, Warszawa 1991.