Tematem szkoleniowej rady pedagogicznej w PSP im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie w dniu 9.12.2019 r. było wychowanie do wartości, kształtowanie pa-triotycznych postaw uczniów, co wynikało z priory-tetów polityki oświatowej państwa.
Celami pedagogizacji w zamyśle prowadzącej Doroty Karkowskiej nauczyciela bibliotekarza z Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku było: rozumienie roli szkoły w kształtowaniu postaw, rozpoznanie i wykorzystanie swojego systemu wartości w pracy pedagogicznej, świadome konstruowanie zajęć pod kątem kształto-wania pożądanych postaw, doskonalenie umiejętno-ści tworzenia sytuacji wychowawczych umożliwiają-cych kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych. Prelegentka w interesujący sposób przedstawiła zagadnienie, uporządkowała wiedzę uczestników oraz pokazała sposoby pracy z uczniami na różnych poziomach nauczania. Na przykładach konkretnych opowiadań, pokazała, jak można 
zaszczepić w uczniach wartości moralne, zachęciła do tworzenia wraz z uczniami wiedzy na temat wartości, co jest dla nich ważne (katalog zasad i wartości), co robić, by zasady/wartości/kontrakt żył. Omówiła metodę projektów, wskazując na samodzielność i odpowiedzialność czyli dzieci i młodzież dla innych dzieci, dla starszych i chorych (olimpiady sportowe, bale karnawałowe, odwiedziny w dzień św. Mikołaja, odwiedziny w DPS z okazji Dnia Babci i Dziadka, dni hospicyjne, itp.) jak i szereg innych metod.
Dotkliwy deficyt wartości w życiu społecznym powoduje niepokój o przyszłość dzieci. Wartości moralne stoją na straży życia i jego jakości. Nauczanie dziecka wartości jest największym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli.