W ramach współpracy Biblioteki Pedagogicznej z nauczycielami bibliotek szkolnych powiatu pułtuskiego, w PSP w Gzowie odbyły się zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, przeprowadzone przez Joannę Sobocińską, na prośbę pani Joanny Banasiak.  
Uczniowie klasy V uczestniczący w spotkaniu nabyli podstawowe wiadomości na temat warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej.

Biorąc udział w zajęciach młodzi czytelnicy przyswoili, a niektórzy utrwalili posiadane już wiadomości i umiejętności dotyczące:

  • zachowania się w wypożyczalni i czytelni biblioteki,
  • rozróżniania źródeł informacji bezpośredniej i pośredniej,
  • odróżniania katalogu alfabetycznego od rzeczowego oraz sposobu korzystania z nich,
  • podejmowania prób samodzielnego korzystania z wydawnictw informacyjnych znajdujących się w bibliotece szkolnej.

 

Załączniki:

"B I B L I O T E K A  (gr. biblion albo biblos - książka; theke - składnica, lokal, budynek, szafa) - instytucja, która gromadzi, opracowuje, konserwuje, chroni, informuje i udostępnia zbiory: tekstowe, audiowizualne, elektroniczne, hipertekstowe (łączące obraz, animację i dźwięk z tekstem); zakres i forma działania biblioteki zależy od poziomu cywilizacyjnego i kulturowego danego społeczeństwa oraz rzeczywistych potrzeb informacyjnych i czytelniczych środowiska lokalnego i ogólnokrajowego, w którym biblioteka działa" 
                                                                                                                           (Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku Tom I, s. 374)

"Biblioteka szkolna - agenda dydaktyczno-wychowawcza, w której przygotowani do tego nauczyciele gromadzą, opracowują i udostępniają księgozbiór uczniom oraz nauczycielom." 
                                                                                                                           (Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku Tom I, s.375 )

Biblioteka to główna interdyscyplinarna pracownia szkoły, w której uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i indywidualnie, zgodnie ze swoimi pasjami i zainteresowaniami uczą się samodzielnie zdobywać wiedzę po to, by rozwiązywać różne problemy i wykonywać zadania niezbędne do przyszłego pomyślnego funkcjonowania w społeczeństwie "
                                (Andrzejewska J., Reforma systemu edukacji a biblioteki szkolne, "Biblioteka w Szkole" 1998 nr 11-12)


Podstawowe zadania i kierunki pracy biblioteki szkolnej

   Od wieków biblioteka szkolna pełni tę samą zasadniczą funkcję, jaką jest współuczestniczenie w procesach dydaktycznych i wychowawczych szkoły.  

                                                                                                                                                                          (Drzewiecki M., 1980, s. 57)

 
   Biblioteka szkolna wspomaga również edukację kulturalną i informacyjną uczniów oraz służy kształceniu ustawicznemu nauczycieli. Udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych, opanowania technik poszukiwania potrzebnych materiałów, samodzielnej pracy z książką i innymi źródłami informacyjnymi, rozwijania własnych zainteresowań.                      

                                                                                                                                                                (MEN,O bibliotekach, 2000, s.10)


KATALOG – zbiór opisów dokumentów znajdujących się w danej bibliotece, uporządkowany według określonych zasad. 

Podział wg nośnika: 

  • tradycyjny (kartkowy),
  • komputerowy (on-line); 

Podział według wyszukiwania: 

  • alfabetyczny (od nazwiska autora),
  • tytułowy (alfabetycznie od tytułu),
  • systematyczny (rzeczowy/zagadnieniowy), ułożony wg UKD;


UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA (UKD) - jest systemem uniwersalnym i obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy oraz działalności praktycznej. Posługuje się notacją numeryczną dziesiętną - od 0 do 9. Symbole uporządkowane są w 10 klasach głównych, które na każdym szczeblu podziału dają 10 klas pochodnych.


TABLICE GŁÓWNE:

0 - Dział ogólny

1 - Filozofia. Psychologia

2 - Religia. Teologia. Religioznawstwo

3 - Nauki społeczne. Prawo. Administracja

4 - symbol wolny

5 - Matematyka. Nauki przyrodnicze

6 - Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

7 - Sztuka. Rozrywki. Sport

8 - Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

9 - Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

 

WARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI – to zbiór dokumentów, urządzeń, napisów oraz system informacyjno-wyszukiwawczy w bibliotece.   

KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY – celowo dobrana i wydzielona część zbiorów biblioteki, składająca się głównie z wydawnictw informacyjnych, służących szybkiemu uzyskiwaniu informacji, książek o treści ogólnej, poradników i podręczników. 

WYDAWNICTWA INFORMACJI POŚREDNIEJ – kierują do innych źródeł informacji, są to np.: bibliografie, katalogi księgarskie i wydawnicze, drukowane katalogi biblioteki.

WYDAWNICTWA INFORMACJI BEZPOŚREDNIEJ – wydawnictwa zawierające wiadomości z jednej lub z różnych dziedzin wiedzy, opracowane w układzie umożliwiającym szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji, publikowane w formie tradycyjnej, a także multimedialnej na płytach CD i w Internecie, np.: encyklopedie, słowniki, informatory, przewodniki, atlasy, poradniki, roczniki statystyczne,...  

INTERNET - globalna sieć komputerowa, umożliwia dostęp do zasobu informacji zgromadzonych na komputerach całego świata oraz wymianę informacji i komunikację między użytkownikami; Korzystanie z Internetu wymaga m.in. umiejętności oceny i selekcji informacji.