Książki wykorzystywane w procesie biblioterapeutycznym pełnią różne funkcje: stymulującą (rozbudzają zainteresowania czytelnicze), funkcję terapeutyczną w stosunku do uczniów z zaburzeniami oraz funkcję wychowawczą.

   Celem spotkań biblioterapeutycznych jest rozwijanie u uczniów takich umiejętności jak: rozpoznawanie, wyrażanie i rozumienie uczuć własnych i cudzych, tolerancja i otwartość na innych, akceptowanie odmienności, nastawianie na szukanie mocnych stron w sobie i kolegach, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami. Uczniowie w toku zajęć kształtują pożądane cechy osobowości, uczą się mówić o sobie i o swoich przeżyciach.

   Na kwietniowych zajęciach z biblioterapii wychowankowie z SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku uczyli się nazywać i rozpoznawać zachowania wywołujące złość i rozwiązywać problem radzenia sobie ze złością. Zajęcia rozpoczęłam od tańca „Węże” po czym uczniowie przeobrażali się w dzikie zwierzęta naśladując ich ruchy i głosy. Na mój sygnał wracały na swoje miejsca wsłuchując się w muzykę relaksacyjną  i tekst opowiadania Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi. Po wysłuchaniu opowiadania rozpoczęła się swobodna dyskusja. Uczniowie podawali własne sposoby radzenia sobie ze złością , sposoby zaczerpnięte z opowiadania jak i wskazane wcześniej  przeze mnie. Następnie rozdałam  uczniom kartki z napisem Jak sobie radzić ze złością, po to by uczniowie mogli pod napisem wyrazić plastycznie własne pomysły radzenia sobie ze złymi emocjami. Zakończyłam zajęcia takim oto wnioskiem: Każdy człowiek ma prawo czuć złość z różnych powodów ale musi umieć tak wyrazić swoje odczucia, by nie sprawić innym przykrości i nie zrobić krzywdy. Kto się złości, ten nie ma radości.

   W dowód sympatii i podziękowania za przeprowadzone zajęcia wychowankowie ośrodka „popisywali” się przede mną i swoimi nauczycielami talentami tanecznymi i wokalnymi. Po występach odbyła się degustacja ciasteczek i napojów przygotowanych przez gospodarzy SOSW.