Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych to jeden z głównych kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2012/2013. Zagadnienie bezpieczeństwa można interpretować na wielorakich płaszczyznach. 

Nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska szczególny nacisk położyła na profilaktykę zachowań dotyczącą szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm, zarówno u młodzieży jak i osób dorosłych, nawiązując przy tym do Światowego Dnia Rzucania Palenia, przypadającego na trzeci czwartek listopada. Podczas zajęć warsztatowych z uczniami kl. IV a Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku, w dniu 6 listopada b.r., zaprezentowała aktywizujące metody pracy wokół wspomnianego wyżej ośrodka tematycznego.

Zapoznanie się z pojęciem nikotyny, która jest silną substancją uzależniającą, umiejętność zdefiniowania "palenia czynnego" i "palenia biernego", to tylko zaledwie fragment warsztatów. Duże zainteresowanie, nie tylko wśród uczniów, wzbudziła toksyczna zawartość dymu tytoniowego (w którym przeszło 40 z 4 000 substancji chemicznych uaktywniających się podczas spalania papierosa, ma charakter rakotwórczy), a także Wędrówka nikotyny i innych substancji po organizmie człowieka i przykre jego następstwa, czyli Co grozi palaczowi?

Wychowankowie p. Michała Mitkowskiego uzyskali cenną świadomość na temat istniejących przepisów chroniących prawa i zdrowie osób niepalących (Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Stanowiła ona podstawę do ćwiczenia zachowań asertywnych uczniów, podczas odmawiania osobom "częstującym papierosami".

Istotnym źródłem informacji były ulotki, pozyskane w ramach współpracy Biblioteki Pedagogicznej z koordynatorem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pułtusku - p. Barbarą Duszczyk.

Zaprezentowane metody pracy z młodzieżą na warsztatach w szkole podstawowej potwierdziły sens prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami w młodszym wieku szkolnym, ponieważ uzyskana świadomość szkodliwego działania nikotyny i toksycznych (w tym rakotwórczych) właściwości substancji zawartych w dymie papierosowym
z pewnością ostudzi ciekawość niejednego z nich. 
I mimo, że na efekty podjętych działań trzeba będzie poczekać może nawet kilka lat, to warto inwestować w wiedzę
i zdrowie młodego pokolenia już dziś.