W dniu 20 listopada 2012 r. odbyły się zajęcia dla nauczycieli z uczniami klas przysposabiających do pracy na temat: Bezpiecznie przez życie.

Zajęcia obejmowały następujące obszary oddziaływania: Lekarstwa i ty, Prąd i urządzenia elektryczne, Uwaga! Gaz!, Z wodą nie przelewki, Środki czystości, Komu otworzyć?, Uwaga na wysokość!, Zakaz zabawy, Przyjaciele małego człowieka, Rozsądne zabawy na powietrzu, Zachowanie wobec psa, Na ulicy i drodze, Gorące niebezpieczeństwa.


Przygotowane i przedstawione przez nauczyciela bibliotekarza Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku Dorotę Karkowską zostały takie sytuacje, które są niebezpieczne dla osób niepełnosprawnych umysłowo i mogą powodować utratę zdrowia, a nawet życia. Są to na przykład: samodzielne przyjmowanie lekarstw, używanie środków czystości, kontakt z osobami nieznajomymi, zabawa w miejscach niebezpiecznych.

Dzięki tym zajęciom integracyjnym uczniowie mieli możliwość nabywania umiejętności interpersonalnych i współuczestnictwa w grupie. Ukazane zostały im możliwości funkcjonowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem, rozbudzone zostały także zainteresowania czytelnicze uczniów. Uczestnicy mieli również możliwość ćwiczenia technik czytania z wykorzystaniem zdań obrazkowo-wyrazowych, uwrażliwiono ich na problemy  zagrożenia, dobra i zła, ukazano formy pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

Inne efekty tych zajęć to: uczniowie potrafili opowiedzieć o swoich uczuciach, emocjach w sytuacjach ewentualnych zagrożeń, wykazali się umiejętnością zwracania o pomoc i szukania wsparcia u różnych osób, wymieniali możliwości unikania zachowań ryzykownych, opowiadali treść wybranej sytuacji, wypowiadali się jak radzić sobie z trudnymi uczuciami: nieśmiałością, strachem, obawą, smutkiem, agresją.

Zajęcia integracyjne w ramach biblioterapii Bezpiecznie przez życie z upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym przyczyniły się do utrwalenia właściwych postaw podczas różnych zagrożeń życiowych.

Teksty czytanych historyjek przez Panią Dorotę były krótkie, prawidłowo dobrane oraz interesujące i oddziaływujące wielozmysłowo. Uczniowie byli zainteresowani taką formą zajęć.