W czwartek, 25 lutego b.r. nauczycielka bibliotekarz Joanna Sobocińska udała się do PSP w Błędostowie, na zaproszenie dyrektora szkoły – Pani Haliny Smogo-rzewskiej, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycz-nych. Tym razem działania o charakterze profilaktycz-nym skierowane były do grupy najmłodszych uczniów, klas I – III. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia związane z zapobieganiem agresji w klasie. Prowadząca dostosowała metody pracy oraz treści merytoryczne do wieku i możliwości dzieci. Uświadomiła ich, jakie zachowania nazywamy agre-sywnymi. Omówiła źródła agresji dziecięcej. Na przykładzie DŁONI omówiła ważne aspekty współ-istnienia w grupie/w klasie:  prawa uczniów do indywidualności, zasadę współdziałania i tolerancji. Przeprowadzone ćwiczenia i zabawy stanowiły bodźce do myślenia przyczynowo-skutkowego, dzięki czemu kilkuletnim uczniom łatwiej było zrozumieć problem bezpiecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej – w swojej klasie.
Ważnym etapem zajęć było omówienie różnorodnych form wyładowania nagromadzonych (złych) emocji, co w efekcie powinno służyć zastępowaniu agresji, zarówno w domu jak i w szkole.
Dla zminimalizowania agresywnych zachowań, poprzez możliwość natychmiastowego wdrożenia środków zaradczych, zwłaszcza w szkole, uczniowie wykonali GNIOTKA z dostępnych w każdym domu materiałów (1/2 szklanki ryżu, elastyczna skarpetka, 2 kolorowe balony), jakie prowadząca ufundowała uczniom biorącym udział w zajęciach.