W epoce cyfryzacji zmieniają się kryteria i standardy spostrzegania i odbioru otaczającego nas świata, zwł. jeśli mówimy o młodym pokoleniu, a tym samym – pokoleniu naszych uczniów. Zatrważające są aktualne wyniki badań dotyczące stanu czytelnictwa w Polsce…
Na zadane pytanie: Dlaczego nie czytacie książek? młodzież klas V i VI PSP w Gzowie  odpowiedziała, że: lektury są nudne, za grube (objętościowo), że nie lubimy czytać książek, wolimy uczyć się z wykorzysta-niem technologii informacyjnej, ponieważ taka forma nauki jest dla nas o wiele bardziej atrakcyjna… Padły zatem ważne argumenty, których nie należy bagatelizo-wać.
Jednak, czy właściwym jest określenie, że młodzież nie czyta? Okazuje się, że młodzi ludzie czytają i to w dużej mierze. Zmienił się jednak charakter czytania… Według badań Polskiej Izby Książki zmieniły się kierunki badanego obszaru, a samo czytelnictwo uległo transformacji (www.pik.org.pl) co w efekcie sprawia, że proces czytania postrzegany jest jako konsumpcja tekstu na wszelkich możliwych nośnikach. Jednak na taki stan rzeczy mają wpływ różne czynniki…
W związku z powyższym, zasadne jest promowanie czytelnictwa w epoce cyfryzacji, jakie realizowała Joanna Sobocińska z piąto- i szóstoklasistami PSP w Gzowie, prowadząc 20 maja lekcję biblioteczną na ten temat.
Animując młodzież, zwróciła uwagę na różnorodność wszechobecnych tekstów kultury (tekstu połą-czonego z obrazem), takich jak: filmy, gry, muzyka (teledyski), reklamy, plakaty, graffiti, murale, a nawet ubrania z nadrukami na koszulkach… Poddała pod uwagę obecność i rolę hipertekstów, z jakich coraz częściej korzystają użytkownicy Internetu. Zachęciła uczniów do korzystania z e-booków (książek w wersji elektronicznej) i audiobooków (książek mówionych), wskazując adresy stron e-książek bezpłatnych.
Duże znaczenie w społeczeństwie informacyjnym odgrywa wyrobienie nawyku korzystania z legalnych źródeł kultury, skąd użytkownik/posiadacz wszelkich urządzeń elektronicznych ma możliwość pobiera-nia za pomocą linków URL i kodów QR  wybranych, interesujących go tekstów kultury. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że już we wrześniu b.r. rusza kolejna edycja projektu Kultury na Widoku (http://www.kulturanawidoku.pl). 
Inną formą dostępu do bogatej oferty wydawniczej e-książek są biblioteki cyfrowe, jak np. IBUK LIBRA, elektroniczna biblioteka Wydawnictwa PWN (www.libra.ibuk.pl), ze zbiorów której można korzystać po uiszczeniu opłaty. Jednakże wszyscy czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej Filii otrzymują bezpłatny dostęp do proponowanej usługi. Z czego warto skorzystać!

Reasumując, młodzież szkolna ma do swojej dyspozycji szeroki wachlarz cyfrowych metod udostępnia-nia, poprzez które może dotrzeć do wskazanych tekstów literackich. Kluczowe znaczenie odgrywa jednak chęć samodzielnego, dobrowolnego sięgania po nie.
I można by zaakceptować współczesne upodobania technologiczne uczniów, gdyby nie rola tradycyjnego czytania w rozwoju dziecka, które m.in. wzbogaca język, poprawia zrozumienie tekstów i poleceń, uczy myślenia logicznego, przyczynowo­-skutkowego i krytycznego, poprawia koncentrację, wydłu-ża przedział uwagi, rozwija pamięć i wyobraźnię, doskonali zdolność czytania i pisania, ogranicza zachowania agresywne, destrukcyjne i antyspołeczne, kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy (www.cpcd.pl).
Stąd istotny argument, aby łączyć nowe metody pracy ze starymi. Wspierać nauczycieli i rodziców uczniów w pielęgnowaniu procesu tradycyjnego czytania, poprzez podejmowanie wszelkich działań (w szkole, w rodzinie), czynnie wpływając na wyrabianie nawyku czytania oraz rozwój upodobań czytelni-czych młodego pokolenia. Doskonaląc tradycyjne umiejętności, dzieci i młodzież zawsze znajdą czas i miejsce dla atrakcyjnych, bogatych mediów elektronicznych.
W związku z powyższym prowadząca przekazała do biblioteki szkolnej kryteria wyboru książek dla dzieci i młodzieży, opracowane przez „Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom”.