Celem zajęć przeprowadzonych w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku dnia 25 stycznia 2019 r. przez Dorotę Karkowską nauczyciela bibliote-karza było: zapoznanie uczniów z rolą biblioteki; omówienie najwa-żniejszych zadań placówki (gromadzenie, opracowanie, wypożyczanie zbiorów), omówienie głównych pomieszczeń biblioteki (czytelnia, wypożyczalnia, magazyn) i zwrócenie uwagi na funkcje, jakie pełnią; omówienie różnych rodzajów dokumentów gromadzonych przez bibliotekę ze szczególnym uwzględnieniem roli książki; przedstawienie najważniejszych elementów budowy książki oraz kształcenie umieję-tności przewidywania zagrożeń podczas ferii i wyposażenie w nawyk ich unikania.
W pierwszej części lekcji bibliotecznej uczniowie z PSP nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku zwiedzili pomieszczenia biblioteki, poznali księgozbiór i katalog online. Po czym zapoznali się z zasadami bezpiecznego uprawiania sportów zimowych (na lodowiskach, stokach narciarskich, w obiektach sportowych) oraz procedury zachowań w razie niebezpiecznych zdarzeń. Uczestniczyli w zajęciach udzie-lania pierwszej pomocy. Dla utrwalenia wiadomości drugoklasiści rozwiązywali zagadki, quizy, sporządzili kodeks postępowania podczas ferii zimowych oraz brali udział w scenkach sytuacyjnych.