Współczesne społeczeństwo informacyjne cechuje m.in. szyb-ki przepływ informacji, który najczęściej odbywa się w formie przekazu multimedialnego.
W czwartek 9 maja 2019 r., w tygodniu bibliotek, nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska przeprowadziła zajęcia z ucz-niami klasy VI SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie na temat środków masowego przekazu oraz ich funkcji w procesie komunikowania się.
Celem spotkania było zwrócenie uwagi młodych użytkowni-ków na jawne i niejawne funkcje mediów, zwłaszcza reklamy, omówienie oddziaływania mediów na sposób życia ludzi oraz na zagrożenia z nich wynikające, a także wskazanie na potrze-bę rozsądnego korzystania z mass mediów, zwłaszcza przez dzieci i młodzież szkolną.
Ważnym elementem zajęć było uświadomienie uczniów, że wszechobecne media są nośnikami przekazów reklamowych, o zasięgu wręcz globalnym, które docierają do masowej widowni, nawet do niewłaściwych odbiorców.
Doceniając pozytywne aspekty przekazu reklamowego uczniowie wykorzystali tę formę komunikacji społecznej do przygotowania w grupach dowolnych form reklamowych wybranych książek, następnie prezentując je na forum klasy.