Dzieci coraz częściej odczuwają napór przemocy, zarówno online jak i w świecie realnym. Poszukując sku-tecznych rozwiązań problemu spe-cjaliści zalecają położenie większego nacisku na rolę wychowania i nau-czania w duchu wartości.
Ich zdaniem wszechstronne, spójne działania środowiska rodzinnego i szkolnego, wdrażanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw prospołecznych, wpłyną na ukształtowanie w uczniach pewnego stylu życia, opartego na poszanowaniu rówieśników i innych osób (całego społeczeństwa), jak siebie samego i otaczającego nas świata.

Realizując kierunki polityki oświatowej, w piątek 29 października 2021 r., Joanna Sobocińska z BP w Pułtusku, rozpo-częła cykl spotkań „O wartościach z dziećmi…”. Pierwsze zajęcia dotyczyły SZACUNKU. W myśl powiedzenia: czym skorupka za młodu nasiąknie… wzięli w nich udział wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej ze SP w Nowym Niestępowie.
Działania dydaktyczne obejmowały treści merytoryczne, ćwiczenia praktyczne a także przekaz medialny (filmy, piosen-ka). Wartości, zwłaszcza szacunek w szerokim rozumieniu, nie były zupełnie obce nawet najmłodszym dzieciom. Omawiane podczas spotkania treści dotyczyły szacunku względem siebie, rodziców i rodziny, zawodów społecznego zaufania, pożądanych relacji w grupie rówieśniczej, okazywania szacunku przyrodzie, przedmiotom własnego użytku oraz cudzej własności. Ważnym elementem zajęć było ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów z szacunkiem, na podstawie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej, pt. Wojna rowerowa. Zbliżający się listopad był dobrą okazją do omówienia szacunku, jaki powinniśmy okazywać zmarłym na cmentarzach. Dodatkowo uczniowie klasy III wykonali niełatwe zadanie oparte na samoocenie własnych cech/zalet, którymi w ramach okazania szacunku są w stanie „podzielić się” z koleżankami i kolegami z klasy zarówno w szkole, jak i po zakończeniu lekcji.
Zwieńczeniem działań dydaktycznych był teatrzyk kamishibai i zaprezentowana bajka ekologiczna pt. „Przygody pingwina Pingo – nieznośne śmieci w oceanie”, na podstawie której zostały omówione aspekty ekologiczne szacunku, w tym człowiek, jako główny sprawca zaśmiecania środowiska, proste sposoby dbania o przyrodę w domu, w szkole i na wakacjach, szacunek dla zwierząt i roślin oraz obowiązek poszanowania prawa wszystkich żywych organizmów do życia w ich naturalnym, czystym środowisku.