Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły

www.otwartaszkola.org

Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza – powiedziała szefowa MEN.

Minister edukacji narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

1.  Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wycho--wawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez za-angażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

4.  Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

 
Nasza Edukacja - portal utworzony przez minister edukacji narodowej - Joannę Kluzik-Rostkowską z myślą o przeprowadzeniu aktywnej debaty publicznej na temat przyszłości polskiej edukacji, na miarę XXI wieku, wynikającej z potrzeby budowania szkoły otwartej na marzenia i potrzeby młodych ludzi. 
http://www.naszaedukacja.men.gov.pl/

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) - niezależna instytucja edukacyjna; powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania mądrego społeczeń-stwa obywatelskiego. 
http://www.ceo.org.pl/pl


Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) 
portal publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez MEN, celem której jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania. http://www.ore.edu.pl  

 

 

Platforma internetowa Doskonalenie w sieci jest narzędziem przygotowanym dla realizacji pro-cesów doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół. Udostępniana jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla wszystkich placówek systemu oświaty w celu realizacji nieodpłatnych działań zmierzających do podnoszenia jakości pracy polskich szkół i przedszkoli. http://doskonaleniewsieci.pl 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
na lata 2016 – 2020 r. przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Celem programu jest podniesienie niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce. http://tiny.pl/gghz9