7 czerwca Biblioteka Pedagogiczna we współpracy
z Domem Polonii i Nadleśnictwem Pułtusk zorgani-zowała przyrodniczą wycieczkę edukacyjną „Rzeka Narew i jej przyrodnicze osobliwości”, w której uczestniczyli ukraińscy i polscy uczniowie klasy III b PSP Nr 3.
   Głównymi celami zajęć były: integracja dzieci uchodźców ze społecznością polską i pokazanie im piękna naszej lokalnej przyrody. Pracownik nadleś-nictwa - Pan Adam Gadomski ze swadą i znawstwem wygłosił gawędę o nierzadko unikatowych przedsta-wicielach świata zwierząt i roślin występujących w dorzeczu Narwi. Następnie oprowadził dzieci brze-giem rzeki, gdzie mogły pozbierać piękne przyrodnicze okazy, by na koniec własnoręcznie namalować „łąkę łąką”.
   Biblioteka bardzo dziękuje partnerom - Nadleśnictwu Pułtusk, Domowi Polonii oraz PSP Nr 3 za współpracę i pomoc w przeprowadzeniu tej imprezy.