STAROŚĆ
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

1.       Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych / red. Małgorzata Dzięgielewska, Olga Czerniawska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000

2.       Bartoszewski Jerzy A., Halaunbrenner-Lisowska Joanna, Majchrzyk Zdzisław : Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1978

3.       Czerniawska Olga : Szkice z andragogiki i gerontologii. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007

4.       Dawidowicz Aleksander : Gdy się człowiek robi starszy. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1960

5.       Dojrzałość / przekł. Paulina Głuchowska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2007

6.       Dojrzewanie do pełni życia : starość w literaturze polskiej i obcej / pod red. Stefana Kruka, Elżbiety Flis-Czerniak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

7.       Encyklopedia seniora / [kom. red. Irena Borsowa et al.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986

8.       Felstein Ivor : Geronto-seksuologia. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

9.       Geriatria / red. Thomas C. Rosenthal, Mark E. Williams, Bruce J. Naughton ; red. nauk. wyd. pol. Leszek Pączek, Mariusz Niemczyk . - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2009

10.   Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / pod red. Tomasza Grodzickiego, Józefa Kocemby, Anny Skalskiej.  - Gdańsk : Via Medica, 2006

11.   Gore Irene : Wiek a aktywność życiowa.  - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980

12.   Kaczmarek Stefan : Rozważania o życiu ludzkim. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979

13.   Kirkwood Tom : Czas naszego życia : co wiemy o starzeniu się człowieka. - Kielce : "Charaktery", 2005

14.   Leszczyńska-Rejchert Anna : Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007

15.   Leszczyńska-Rejchert Anna : Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

16.   Mikulin Aleksander A. : Aktywna długowieczność. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1984

17.   Pakuła Magdalena : Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne.  - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

18.   Podolec  Marian : Gdy przychodzi starość. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007

19.   Pronzato Alessandro : Starość czasem nadziei. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2005

20.   Psychologiczne portrety człowieka / red. Anna I. Brzezińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

21.   Rembowski Józef : Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984

22.   Senior w domu : opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem / red. nauk. Jolanta Twardowska-Rajewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007

23.   Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii / red. nauk. Artur Fabiś. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2005

24.   Starość i młodość w nauce / [red. Wanda Dryll] ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Warszawa : FNP ; Wrocław : "Funna", 2001

25.   Starość i osobowość : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Obuchowskiego. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002

26.   Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod red. Bożeny Zboiny, Grażyny Nowak-Starz. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009

27.   Stuart-Hamilton Ian : Psychologia starzenia się : wprowadzenie. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

28.   Szatur-Jaworska Barbara, Błędowski Piotr, Dzięgielewska Małgorzata : Podstawy gerontologii społecznej. - Warszawa : ASPRA-JR, 2006

29.   To idzie starość : postawy osób w wieku przedemerytalnym : raport z badań / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2008

30.   Wawrzyniak Joanna : Oblicza starości : biografia jako źródło czynników adaptacyjnych. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

31.   Wiśniewska-Roszkowska Kinga, Jedynecki Andrzej, Ziółkowski Włodzimierz : Bądź sprawny przez całe życie : gimnastyka dla osób starszych o różnym stopniu sprawności. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1978

32.   Wybrane problemy osób starszych / pod red. Agnieszki Nowickiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006

33.   Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004

34.   Zych Adam A. : Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2009

35.   Zych Adam A. : Słownik gerontologii społecznej.  - Warszawa : "Żak", 2001

Wydawnictwa ciągłe:

1.       Bryła Marek, Maniecka - Bryła Irena : Starzenie się ludzkości jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej // Polityka Społeczna. - 2009, nr 8, s. 14-17

2.       Brzezińska Anna : Dziadkowie dobrzy na wszystko // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 31-33

3.       Burek Maria : Przemoc wobec ludzi starszych w Niemczech // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 13-14

4.       Czapczyńska Agnieszka : Oblicza starości // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 62-63

5.       Dąbrowiecka  Hanna : Wygrać starość // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 9-10

6.       Drabik Józef, Drabik Piotr : Wydolność i aktywność fizyczna osób w starszym wieku // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1997, nr 3, s. 47-54

7.       Durda Renata : Starszy Pan, Starsza Pani // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 17-20

8.       Głęboka Alicja : Długowieczni i zadowoleni // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 3-5

9.       Golec Marcin : O problemie zdrowej starości  // Polityka Społeczna. - 2008, nr 1, s. 5-7

10.   Grafowska Anna : Z młodzieżą o starości // Polonistyka. – 2004, nr 3, s. 40-44

11.   Hernik Anna : Z rodziną czy bez // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 11-12

12.   Hermanowski Szymon : Okres późnej dorosłości. - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 4-5

13.   Karney Janina E.: Pedagogiczne aspekty kresu życia człowieka // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2, s. 103-116

14.   Kilian Marlena : Niepełnosprawni w społeczeństwie. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2007, nr 11/12, s. 14-18

15.   Kocimska Paulina : Starość wyzwaniem dla współczesności // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 6-7

16.   Łuczywek Elżbieta : Żyją nam sto lat / rozm. przepr. Katarzyna Mariańczyk // Charaktery. - 2005, nr 4, s. 22-24

17.   Marchow Marta : Dziadkowie // Remedium. – 2005, nr 2, s. 4-5

18.   Marchow Marta : Późna dorosłość. - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 6, s. 4-5

19.   Maresz Małgorzata : Z własnej woli // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 13-14

20.   Michalska Katarzyna : Statystyczna starość // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 3-4

21.   Mogielnicka Małgorzata : Tożsamość wieku dojrzałego jako suma dokonań wcześniejszych etapów życia. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 77-82

22.   Parnicka Urszula : Aktywność ruchowa - to zdrowa jesień życia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. 38-40

23.   Pięcek Beata : Usługi opiekuńczo - lecznicze dla ludzi starszych w opinii dwóch pokoleń // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 14-17

24.   Skwarzyńska Edyta : Przemoc wobec osób starszych w Wielkiej Brytanii // Niebieska Linia.- 2005, nr 4, s.29

25.   Sowa Józef : Żyjemy dłużej - jak się zdrowo zestarzeć  // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 8, s. 4-9

26.   Staręga Adrianna : Przemoc wobec osób starszych // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 5-6

27.   Staszewska Anna : Niezasłużony los // Niebieska Linia.  - 2003, nr 5, s. 14-16

28.   Synak Brunon:  Ludzie starzy // Polityka Społeczna. - 1999, nr 9, dod. s. 1-4

29.   Szczurkiewicz Piotr : Rozwój w wieku podeszłym // Remedium. - 2001, nr 11, s. 6-7

30.   Szukalski Piotr : Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageizm) - przyczyny, przejawy, konsekwencje. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2004, nr 2, s. 11-15

31.   Szukalski Piotr : Zagrożenie czy wyzwanie - proces starzenia się ludności. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2006, nr 9, s. 6-10

32.   Tyszecka Anna : Dom niespokojnej starości // Polityka. - 2007, nr 26, s. 52-54

33.   Walewski Paweł : To idzie starość // Polityka. - 2006, nr 21, s. 88-[91]