Przestępczość dzieci i młodzieży
zestawienie bibliograficzne


Wydawnictwa zwarte            

Biel Krzysztof : Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania. - Kraków : Wyższa SzkołaFilozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009

Bonda Katarzyna : Polskie morderczynie ; zdjęcia Edward Kawecki. - Warszawa : Muza, 2009

Hanausek Tadeusz i Wiesława Hanausek : Narkomania : studium kryminologiczno-kryminalistyczne. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1976

Hołys Brunon : Przestępczość drugiej połowy XX wieku : wybrane zagadnienia. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975

Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

Kalinowski Marian : Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich. - Warszawa : WSiP, 1991

Kosewski Marek : Agresywni przestępcy. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977

Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005

Mądrzejowski Wiesław: Przestępczość zorganizowana : system zwalczania. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008

Moczuk Eugeniusz : Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego / Eugeniusz Moczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

Mościskier Andrzej : Natura ludzka i problem przestępczości. - Warszawa : "Żak", 2001

Motywy, cele, wartości : przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków : praca zbiorowa / pod red. Emilii Martynowicz. - Kraków : "Impuls", 2004

Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009

Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca - incydent czy znak czasu? : materiały z seminarium Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji kulturze, szkole, rodzinie, Warszawa 20-21 marca 2000 r. : praca zbiorowa / pod red. Lesława Pytki i Barbary Głowackiej ; Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego. - Warszawa : KKWR, 2000

Pawełczyńska Anna : Przestępczość grup nieletnich . - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1964

Pospiszyl Irena : Patologie społeczne. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

Problemy współczesnej patologii społecznej / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 1998

Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie / pod red. Andrzeja Gaberle. - Kraków : "Zakamycze", 2001

Przestępczość nieletnich : aspekty psychospołeczne i prawne / pod red. Jan M. Stanika i Leszka Woszczka ; [aut. Waldemar Domachowski et al.]. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005

Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009

Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 i 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007

Siemaszko Andrzej, Gruszczyńska Beata, Marczewski Marek : Atlas przestępczości w Polsce. 4 / ; red. nauk. Andrzej Siemaszko ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości : Oficyna Naukowa, 2009

Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001

Szymanowski Teodor : Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego : podstawowe problemy w świetle badań empirycznych . - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2004

Środowisko - młodzież - zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Studium Pedagogiczne. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007

Problemy współczesnej patologii społecznej / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydaw. UJ, 1998

Urban Bronisław : Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000

Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / pod red. Władysława Kubika i Bronisława Urbana. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" ; Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki ; Wydawnictwo WAM, 2005

Wieczorek Leszek : Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. - Wyd. 2. - Katowice : "Śląsk", 2006

Zabrodzka Halina : Gdy dziecko schodzi na złą drogę : informacje i uwagi sędziego dla nieletnich. - Warszawa : WSiP, 2000

Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000

Żabczyńska Ewa : Przestępczość dzieci a szkoła i dom. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1974


Wydawnictwa ciągłe:

Doliński Artur : Ocena zachowań agresywnych a ich kontekst sytuacyjny // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 1, s. 55-63 Badanie wśród uczniów szkół średnich i młodocianych przestępców

Huras Bolesław : Formy i metody pracy kuratora społecznego dla nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 5, s. 50-52

Karolczak-Biernacka Barbara : Przyczyny przestępczości i wizje środków zapobiegawczych : badania opinii młodzieży // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 31-42

Kobylińska-Szkatuła Joannna : Problem przestępczości nieletnich w Suwalskiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 36-38

Macko Maciej : Bullying - przemoc szkolna : rozpoznawanie i zapobieganie // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 80-88

Małasińska Maria : Zapobieganie przestępczości wśród dzieci i młodzieży w Danii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 52-54

Nawalany Stanisław : Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe lat dziewięćdziesiątych  // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 25-31

„NIKT z nami nie rozmawia, każdy do nas mówi”. Rozmowa na temat przestępczości z prof. Marią Dudzikowską, kierownikiem Zakładu Pedagogki Szkolnej UAM // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 2, s.5-6

Ochmański Marian : Przestępczość nieletnich a środowisko społeczne // Nowa Szkoła. -1986, nr 4, s. 252-258

Ras Danuta, Betkę Tatiana : Dlaczego zabijają? Analiza porównawcza nieletnich popełniających zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 1, s. 5-15

Rejzner Andrzej : Chuligaństwo futbolowe a przestępczość // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1998, nr 5, s. 50-55

Tatarowicz Jan : Dojrzewnie do przemocy. Cz.I: „Początkujący agresorzy...”, Cz. II: „Niemiłe złego początki...” // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 41-46 ; nr 5, s. 58- 42