Praca z uczniem niepełnosprawnym
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2003

Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. T. 2, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2003

Doman, Glenn : Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu czyli opóźnionym umysłowo, upośledzonym umysłowo, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z zaburzeniami emocjonalnymi, spastycznym, wiotkim, sztywnym, z padaczką, autystycznym, atetotycznym, nadpobudliwym, z zespołem Downa ; il. David Melton ; [tł. Ewa Kluck i Bartosz Sztyma]. - Poznań : "Protext", 1996

Doroszewska, Janina : Pedagogika specjalna. T. 1, Podstawowe problemy teorii i praktyki. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.

Doroszewska, Janina : Pedagogika specjalna. T. 2, Podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981

Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych : charisteria dla profesora Janusza Homplewicza / pod red. Krystyny Barłóg. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007

Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego i Marzenny Zaorskiej. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2000

Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

Grygier, Urszula : Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjum. - Kraków : "Impuls", 2004

Kaja, Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2001

Karaskova, Vlasta : Ćwiczymy w domu : ja i moje niepełnosprawne dziecko ; przekł. Andrzej Urban. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

Karaskova, Vlasta : Zabawy ruchowe : dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych ; przekł. Andrzej Urban. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

Kowaluk, Marzena : Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

Kwiatkowska, Małgorzata : Dzieci głęboko niezrozumiane : program pracy edukacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. – Warszawa : Oficyna Literatów i Dziennikarzy „ Pod Wiatr”, 1997

Lipkowski, Otton : Pedagogika specjalna : zarys. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

Lovaas, Ivar : Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo : mój elementarz ; tł. [z ang.] Ola Kubińska, Marta Bogdanowicz, Małgorzata Ciszkiewicz ; [współaut. Andrea Ackerman et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

Maciarz, Aleksandra ; [współaut. cz. szczegółowej Elżbieta Kaźmierska et al.] : Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2001

Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowska. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, 2006

Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008

Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005

Maciarz, Aleksandra ; [współaut. cz. szczegółowej Elżbieta Kaźmierska et al.] : Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008

Olechnowicz Hanna : Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo : programy i metody. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

Opowieści terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1997

Oszwa, Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

Pedagogika specjalna - kontynuacja tradycji dla przyszłości / pod red. Kazimierza Jacka Zabłockiego i Danuty Gorajewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004

Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 7. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007

Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Tkaczyk, Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001

Rozwój daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / pod red. Jacka Kielina. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

Rudek, Iwona : Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

Smith, Deborah Deutsch : Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 1, 2 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. Tomasz Hołówka, Andrzej P. Zakrzewski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2008

Sowa, Józef, Wojciechowski, Franciszek : Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym . - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2001

Szczygieł, Beata : Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

Tkaczyk, Grażyna : Problemy uczenia się, nauczania, wychowania i rehabilitacji : dzieci niepełnosprawne intelektualne w kontekście aplikacji metody ośrodków pracy. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

Walczowska-Dutka , Maria : Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością / pod red. Czesława Kosakowskiego, Cypriana Rogowskiego. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005

Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001

Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

Baczała Ditta : Gdy choroba nowotworowa spotyka się u dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 3, s. 192-198

Baczała Ditta : Kompetencje zawodowe uczniów szkół specjalnych // Nowa Szkoła. - 2009, nr 8, s. 51-56

Baczała Ditta : Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w poglądach studentów oligofrenopedagogiki // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 5, s. 340-345

Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J., Kołaczyńska Katarzyna, Szymczak Aneta : Służby porządkowe i ratownicze a osoby chore psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 231-234
|
Bartnikowska Urszula : Aktywność twórcza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 347-353

Biernat Renata : Nastawienia empatyczne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 109-124

Biernat Renata : Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież upośledzoną w stopniu lekkim i młodzież pełnosprawną // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 40-53

Biernat Renata : Zachowania asertywne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 168-179

Bobik Bogumiła : Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 373-380

Bobik Bogumiła : Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów lekko upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 60-66

Czerwieńska Kornelia : Pedagog specjalny w procesie edukacji i rehabilitacji – teraźniejszość i przyszłość // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 153-155

Florczykiewicz Janina : Kompetencje twórcze wychowanków zakładów poprawczych o obniżonej sprawności intelektualnej // Szkoła specjalna. - 2008, nr 5, s. 360-368

Foder Bożena, Trochimiak, Barbara : Szkoła integracyjna i szkoła specjalna w Danii // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 312-315

Fuerst Hanna, Mazurek-Osmańska, Dorota : Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 1 s. 54-62

Gadulska Monika : Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole przysposabiającej do pracy // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 208-216

Grudziewska Ewa : Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200. Bibliogr.

Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława : Jak wspieramy w szkołach uczniów z upośledzeniem umysłowym // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 59-61

Kijak Remigiusz : Płciowość, seksualność, dojrzewanie-intymne obszary życia osób niepełnosprawnych intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 5, s. 333-339

Kijak Remigiusz : Postawy nauczycieli szkół masowych i specjalnych wobec różnych obszarów życia osób niepełnosprawnych intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 354-363

Kijak Remigiusz : Subiektywny obraz jakości życia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 353-361

Kilian, Marlena, Cichocka Małgorzata : Muzykoterapia w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową. Na podstawie zajęć prowadzonych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 3, s. 184-197

Konieczna Agnieszka, Konieczna, Iwona : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współpraca z rodzicami w procesie udzielania pomocy pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej-możliwości i ograniczenia, Warszawa, 15 stycznia 2010 // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 153-155

Koczorowska-Masny, Joanna : Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi // Szkoła Specjalna. – 2012 nr 1, s.50-54

Koziej Małgorzata : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 310-313

Krawiecka Kinga : Odkrywczy i kreacyjny charakter odtwórczego działania plastycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 130-135

Krawiecka Kinga : Ogród pełen kwiatów...z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawności intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 221-225

Krawiecka Kinga : Z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną... Przeżywanie wzruszeń muzycznych // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 293-298

Kulesza Ewa Maria : Specjalne wychowanie przedszkolne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 131-134

Kuracki Kamil : Inni-Obcy czy Inni-Drudzy? O potrzebie społecznej akceptacji u osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 85-90

Kwapisz Jacek, Maciej : Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 3-14

Leśnik Mariola : Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w świetle opinii nauczycieli i wychowawców // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 306-309

Łapińska Edyta : Zastosowanie stymulacji wielozmysłowej w terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 125-132

Makowska Kalina : Edukacja teatralna jako metoda edukacyjna wpływająca na inicjację kulturalna uczniów // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 4, s. 280-293

Marcinkowska Barbara : Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I.) // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 192-195

Marcinkowska, Barbara : Konstruowanie programów indywidualnych (cz. II.) // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 289-292

Marcinkowska Barbara : Specjalne wychowanie przedszkolne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 215-223

Mikrut Adam : Stygmat „upośledzenie umysłowe” a ryzyko zostania ofiarą przemocy // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 184-191

Niedźwiecka Maria : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego // Szkoła Specjalna. - 1992, nr 4, s. 211-214

Olszewski Sławomir, Parys Katarzyna : Edukacja osób niepełnosprawnych. Rozważania nad podstawą programową kształcenia ogólnego // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 283-287

Ploch Leszek : Inicjatywa krzewienia kultury artystycznej osób z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 98-100

Rola Jarosław : Zróżnicowane formy zaburzeń w zachowaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 104-108

Romantowski Krzysztof Sebastian : Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 3, s. 223-233

Sadowska Sławomira : Szkolne stosunki interpersonalne w ocenach zadowolenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 252-264

Sadowiska Sławomira : Ścieżka edukacyjna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim-aspekty trajektorii społecznej // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 344-352

Sikorka Karolina, Waszym Magdalena, Bzdura-Stronka Magdalena : Zapotrzebowanie na wielospecjalistyczną pomoc medyczną i pozamedyczne formy wsparcia niepełnosprawnych intelektualnie uczniów poznańskich szkół specjalnych // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 323-332

Skura Monika : Metodyka języka angielskiego w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 119-132

Sobczak Jolanta : Organizacja i funkcjonowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 127-132

Turek Justyna : Warsztat i umiejętności zawodowe nauczyciela w pozawerbalnym komunikowaniu się z osobami upośledzonymi umysłowo // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 288-297

Wapiennik Ewa : Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w świetle rozwiązań unijnych // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 23-34

Wątorek Agnieszka : Kształtowanie kompetencji narracyjnej u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w ramach przedmiotu – sztuka // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 377-383

Woźnicka Anita : Aktywność ruchowa i formy jej rozwijania w pracy z osobami głęboko upośledzonymi umysłowo // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 380-382

Wyrzykowska Halina : Aktywność zabawowa dziecka 8-letniego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 380-387

Zięba Urszula : Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 286-292