E-LEARNING / KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
zestawienie bibliograficzne

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Bednarek Józef, Lubina Ewa : Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, 2008
 2. Bednarek Józef : Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych. - Warszawa : Wydaw. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005
 3. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009
 4. Gocłowska Barbara, Łojewski Zdzisław : Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
 5. Grzejszczyk Elżbieta : Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2007
 6. Penkowska Grażyna : Komputery w edukacji : od przedmiotu do metody kształcenia. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
 7. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. 1 / red. nauk. Branisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 8. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. 2 / red. nauk. Branisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 9. Szabłowski Stanisław : E-learning dla nauczycieli. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2009
 10. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 11. Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej / pod red. Zbigniewa Kramka. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Bąbel Przemysław, Pitala Magdalena : Nauczyciel w sieci // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 97-104
 2. Bobko Katarzyna : E - nauczanie - moda czy konieczność // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 14-16
 3. Cęcelek Grażyna : Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010. nr 1, s. 31-38
 4. Dobrowolski Józef : Tutor i uczeń w e-nauczaniu // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 65-71
 5. Drzewińska Anna : Internetowe kursy języków obcych // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83-85
 6. Falkowska Marlena : MuStLearnIT : technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie pracy w nauczaniu na odległość w Małych Szkołach czyli Lekcje języka angielskiego przez Internet// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 102-106
 7. Grabowska Anna : Galanet : internetowa szansa dla miłośników języków romańskich // Języki Obce w Szkole.  - 2005, nr 4, s. 73-75
 8. Goltz-Wasiucionek Dominika : Praktyczna strona tworzenia językowych kursów b-learningowych // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 2, s. 95-97
 9. Jarosińska Elżbieta : Znaczenie e-kursów w zdalnym uczeniu się // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 62-66
 10. Jochemczyk Wanda, Olędzka Katarzyna, Samulska Agnieszka : Platforma e-learningowa Moodle w kształceniu informatycznie uzdolnionych dzieci // Meritum. – 2007, nr 4, s. 28-30
 11. Karczewska Dorota : Platforma MOODLE // Języki Obce w Szkole.  - 2006, nr 3, s. 61-64
 12. Kośla Urszula : Moodle : zabawa, przyjemność i uczenie się w jednym // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 3, s. 19-20
 13. Kuruliszwili Sergo : Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kształceniu zdalnym i zarządzaniu wiedzą // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 112-121
 14. Lorens Roman : Czas na e-learning : technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12-13
 15. Lorens Roman : E-szkoła : serwis społecznościowy // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 6-8
 16. Łopatka Ewa : Bibliotekarz w eTwinningu? : jak najbardziej! // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 10-11
 17. Mieszkowska Anna, Skład Marcin : Portret uczestnika kursów internetowych : dla kogo nauka przez Internet najlepsza // Edukacja. - 2004, nr 3, s. 89-100
 18. Osiński Zbigniew : Edukacja historyczna w Internecie - mrzonki czy realne możliwości? // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 5-11
 19. Polasiak Grażyna : Koło matematyczne na miarę XXI wieku czyli E-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 21
 20. Romanowska-Kruszyńska Barbara : Realizacja projektu językowego w ramach Akcji eTwinning // Języki Obce w Szkole.  - 2007, nr 1, s. 85-88
 21. Rostkowska Małgorzata : Strona www oraz platforma edukacyjna jako nowoczesny środek dydaktyczny nauczyciela // Meritum. – 2007, nr 4, s. 75-79
 22. Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 188, poz. 1347
 23. Stańdo Jacek : E - matura 2009. Ocenianie zadań otwartych z matematyki // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 111-115
 24. Szeląg Anna : E - learning. Kształcenie na odległość // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, s. 5-6
 25. Szeląg Anna : Tworzenie materiałów dydaktycznych w nauczaniu zdalnym // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7-8, dod. ,,Biblioteka - Centrum Informacji'' s. 3-8
 26. Sysło M. : Szkoły a nowe technologie i nowe kształcenie // Meritum. – 2007, nr 4, s. 4-7
 27. Waszek Agata : E - learning jako innowacja pedagogiczna // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s. 18-23
 28. Wieczorkowska Grażyna : Blaski i cienie uczenia w sieci // Psychologia w Szkole. - 2007 nr 4 s. 105-112
 29. Wieczorkowska Grażyna : Sieć i się ucz // Charaktery. - 2005, nr 1, s. 24-25
 30. Więckowska Gracjana : Autonomia ucznia podczas realizacji projektów programu eTwinning // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 104-115
 31. Wojewodzic Krzysztof, Grzybowski Andrzej : Nie bój sie e- learningu // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 54-58
 32. Wolski Przemysław // Samodzielna praca autonomicznych uczniów - pod (zdalną) opieką nauczyciela // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 158-167

Dokumenty elektroniczne:

 1. Henryk Konieczny, Barbara Puszczewicz : Edukacja nowego wieku. Kas. 1 [Film].  - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998
 2. Konieczny Henryk, Puszczewicz Barbara : Edukacja nowego wieku. Kas. 2 [Film]. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998