24 października 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy „Promocja biblioteki szkolnej w cyfrowej rzeczywi-stości”. Zaproponowana przez nas forma doskonalenia odbyła się w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Służyła także realizacji zadań biblioteki pedagogicznej, która "ma obowiązek prowadzić wspo-maganie:

 • - szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • - w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  - bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną”.

   Przeprowadzone przez Annę Mieszkowską – nauczycielkę Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie – szkolenie było jednym z wielu działań podejmowanych przez naszą placów-kę, aby realizować nałożone na biblioteki pedagogiczne ustawowe wymogi.
   Na spotkaniu, licznie zgromadzeni bibliotekarze szkolni, poznali cele promocji, którymi są m.in.:

 • budowanie korzystnego wizerunku,
 • zarządzanie oczekiwaniami klientów,
 • nawiązanie współpracy,
 • pozyskiwanie funduszy.

  Dowiedzieli się także, jakie cechy powinna posiadać dobrze przeprowadzona akcja promocyjna. Prowadząca szkole-nie podkreśliła, że działania promocyjne powinny być przeprowadzone  w sposób planowy, systematyczny, świadomy, wzbudzić uwagę i zainteresowanie odbiorcy, a głównymi korzyściami z dobrze przeprowadzonej promocji są:

 • nowy wizerunek biblioteki,
 • pozyskanie sponsorów i partnerów,
 • wzrost prestiżu biblioteki i zawodu bibliotekarza,
 • popularyzacja i wzrost czytelnictwa.

   Prowadząca szkolenie dużo miejsca poświęciła Bibliotece 2.0 i wykorzystaniu narzędzi TIK, w tym mediów społe-cznościowych, do komunikacji biblioteki ze środowiskiem. Zwłaszcza, że w 2016 r. 90%  polskich internautów było w nie zaangażowanych, a co drugi użytkownik sieci jest twórcą lub komentującym i pisze treści, które wpływają na opinie innych.
   Uczestnicy szkolenia poznali również WebQuest jako metodę nauczania zbliżoną do metody projektów. Zostali zachęceni do zakładania blogów bibliotecznych, wymieniali się pomysłami na działania promocyjne.
  Pani Ani Mieszkowskiej bardzo dziękujemy za profesjonalizm i przeprowadzenie szkolenia, a uczestnikom za przybycie i świetne pomysły na promocję biblioteki.