Kolejne spotkanie sieci w dniu 2.03.2018 r. poprowadziła Izabela Lachowska nauczyciel bibliotekarz z PSP w Przewodowie we współ-pracy z koordynatorem sieci Dorotą Karkowską.
Tematem spotkania było wychowanie ku wartościom, otwartość na innych, co wynikało z priorytetów polityki oświatowej państwa. Prelegentka w interesujący sposób przedstawiła zagadnienie, uporząd-kowała wiedzę uczestników oraz pokazała sposoby pracy z uczniami na różnych poziomach nauczania. 
Z psychologicznego punktu widzenia wynika, że wartości są przekona-niem o tym, co pożądane i dobre. Wartości stanowią źródło motywa-cji, przekonań oraz działań. Człowiek ich nie tworzy, gdyż istnieją one niezależnie od niego. My, ludzie odkrywamy je, odczytujemy. Prowadząca przekonywała o tym wykorzystując następujące metody: piramida wartości, bajkoterapia, życie w depozycie, wartościowanie bez oceniania czy quiz. 
Zgromadzeni zainspirowani nowymi pomysłami wypracowali scenariusze zajęć koncentrujące się na kodeksie warto-ści etycznych, wielokulturowości i dostrzeganiu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Spotkanie dostarczyło nauczycielom inspiracji w poszukiwaniu sposobów mądrego oraz skutecznego wspierania rozwoju moralnego uczniów.