O pozytywnych skutkach czytania książek wie każdy. Czytanie rozwija nas pod względem intelektualnym, emocjonal-nym, społecznym czy kulturowym. Jednocześnie coraz częściej zauważa się, że psychika ludzka zmienia się wraz z warunkami życia. Czasem potrzeba bajkoterapii, aby poznać samego siebie, drugiego człowieka, kulturę, obyczaje, historię, uczyć się rozumieć świat, w którym się egzystuje, a także rozwinąć wyobraźnię oraz pogłębić swoje zainte-resowania. Na lutowym spotkaniu sieci zwróciliśmy uwagę na walory czytania książek, w tym przydatność bajkoterapii. W nowoczesnym ujęciu edukacji liczy się opanowanie umiejętności i rozwój kompetencji, a nie asymila-cja wiedzy – dlatego rośnie znaczenie odmian pracy z książką. Przykładem dobrych praktyk był spektakl "Prze-minęło z wiatrem", który odbył się w Publicznym Gimnazjum w Gzach gdzie uczniowie, nauczyciele oraz osoby spoza szkoły pokazali zgromadzonym licznie gościom i sieciowcom ciekawą formę pracy z książką.
To nawiązujące do tytułu dzieła Margaret Mitchell widowisko porusza problemy lokalnej społeczności – wygaśnięcie gimnazjum oraz odejście dyrektora szkoły. 
Akcja "Przeminęło z wiatrem" toczy się w bajkowej krainie Gzy, gdzie panuje król Franciszek, królowa Zofia – bezmyśl-nie powielająca francuską modę i próżna królewna Alicja, oczekująca cudnego męża. Król zagniewany nierozsądnym postępowaniem córki wypędza ją z zamku. Baronowa (Danuta Echalik- sieciowiec) otula ją własnym płaszczem i wyprawia w drogę. Alicję przygarnia bakałarz Mieczysław. Kształci ją oraz uczy pracować. Król przebacza Alicji i spro-wadza na zamek, jednak wciąż przybywają do niej konkurenci czyhający na majątek. 
Żona Mieczysława (Izabela Lachowska - sieciowiec) wciela się w postać czarownicy i przepędza wrednych rycerzy. W końcu do królewny przybywa książę Karol, który jest dobrym chłopcem i pragnie spotkać podobną sobie żonę. Młodzi obiecują, że będą dobrymi panującymi, będą czytać dzieciom baśnie i wszystkimi się opiekować. 
Jak podsumowała koordynator sieci Dorota Karkowska - ciekawe formy pracy z książką pozwalają spojrzeć na problem z innej strony, zachęcają do aktywnego pokonywania napotkanych trudności, „wyzwalają” aktywność, anga-żują ludzi w wymianę poglądów, wymagają wewnętrznej aktywności, zachęcają do zajęcia własnego stanowiska, sprzyjają refleksji nad własnymi emocjami i myślami, uczą mówić „własnym głosem”.