W nowoczesnej szkole nauczyciel powinien być organizatorem procesu nauczania – uczenia się. Jego najważniejszym zadaniem nie powinno być tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszyst-kim kształtowanie umiejętności, zachowań i postaw, czyli stymu-lowanie ucznia do stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Z tego też względu na drugim spotkaniu sieci w dniu 22 października 2019 r., po rozpoznaniu i analizie potrzeb przez koordynatora sieci Dorotę Karkowską, tematem spotkania były metody aktywizujące. Licznie zgromadzeni nauczyciele wysłu-chali miniwykładu Katarzyny Przybysz nauczycielki z SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku o rodzajach metod aktywizujących
i zastosowaniu ich w procesie lekcyjnym.
Podczas spotkania sieciowcy byli bardzo aktywni, dzieli się wiedzą, prezentując metody najczęściej przez nich stosowane. Stwierdzili, że właściwy wybór metody umożliwia lepsze zaktywizowanie uczniów do twórczej pracy i pozwala na efektywniejszy rozwój procesów poznawczych. Przy wyborze metody, według uczestników, kierować się należy:
a) problematyką lekcji,
b) zakładanymi celami,
c) wiekiem uczniów,
d) bazą dydaktyczną, którą dysponuje,
e) własnymi predyspozycjami.

Druga część spotkania przebiegła w twórczej atmosferze. Nauczycielka z SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Żaneta Tkaczyk, zaprezentowała metodę ekspresji artystycznej. Metoda ta stwarza równocześnie sprzyjające warunki dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, doskonali jego procesy poznawcze oraz wpływa na ćwiczenie jego zmysłów i motoryki. Wzbogaca również osobowość dziecka i daje niepowtarzalną okazję do doświadczania radości, tworzenia oraz cieszenia się efektem swojej pracy. Nauczyciele wykonywali prace plastyczne z zastosowaniem nowych, ciekawych technik.