12 października odbyło się spotkanie członków sieci współpracy
i samokształcenia (z zachowaniem reżimu sanitarnego) na temat eTwinningu jako podstawowego narzędzia w nowoczesnym systemie edukacyjnym. Nauczycielka Krystyna Małgorzata Roze
z Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, która od kilku
lat uczestniczy i realizuje projekty współpracy międzynarodowej
z nauczycielami i uczniami, niezwykle ciekawie przedstawiła genezę
i cele programu eTwinning. Prelegentka uświadomiła sieciowcom, że każdy kto chce stawić czoła wyzwaniom XXI wieku, odgrywać znaczącą rolę w społeczeństwie i w pełni korzystać z potencjału cyfrowej rzeczywistości, musi ciągle zdobywać i doskonalić umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyj-nych.

eTwinning jest skierowany do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 3-19 lat, czyli przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i realizujących obowiązującą podstawę programową. Przystąpić do programu i realizować projekt – wraz z uczniami – może nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu, a także bibliote-karz czy pedagog. Dzięki elastyczności formuły, braku skomplikowanych procedur Program pozwala nauczycielom na swobodny wybór tematu, czasu trwania projektu, planowanych działań, dogodnych narzędzi, liczby szkół partnerskich i przede wszystkim idealnej integracji działań z programem nauczania. Gwarantuje nabywanie nowych kompetencji w atrakcyjny dla młodych ludzi sposób.

Ogromną zaletą eTwinning jest również jego dostępność – wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy są udostępniane bezpłatnie na europejskim portalu www.etwinning.net. W bezpiecznym środowisku, za pomocą prostych w obsłudze narzędzi, użytkownicy komunikują się, wymieniają informacjami, wspólnie planują i realizują swoje projekty, wykorzystując dostępne, wewnętrzne narzędzia, np.: czat czy wideokonferencje oraz różno-rodne, nowoczesne i dobrane do własnych potrzeb zewnętrzne aplikacje i programy.

Ponadto eTwinning oferuje różnorodne, bezpłatne szkolenia, dzięki którym nauczyciele mogą poznawać i adaptować nowoczesne technologie i metody do swojego stylu pracy. Formuła programu mobilizuje do kreatywnego, aktywnego
i efektywnego wykorzystania TIK angażującego uczniów w proces, nie tylko realizacji, ale także planowania i ewaluacji działań.

Po spotkaniu, w rozmowach z koordynatorem sieci Dorotą Karkowską, uczestnicy bardzo wysoko ocenili wiedzę i umiejętności prowadzącej. Szkolenie było potrzebne i spełniło ich oczekiwania. Z chęcią i zapałem będą pogłębiać zagadnienie na kolejnych spotkaniach.