Projekt edukacyjny:
SZTAMBUCH RODZINNY – formą dbałości o przetrwanie rodzimych wartości, tradycji i wspomnień


Adresaci : uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wychowankowie SOSW w Pułtusku

Opis projektu

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku zaprasza członków sieci, bibliotekarzy, polonistów, historyków, informatyków i wychowawców, a także rodziców do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym: Sztambuch rodzinny – formą dbałości o przetrwanie rodzimych wartości, tradycji i wspomnień.

 Organizator proponuje realizację projektu w zakresie wznowienia i popularyzacji zapomnianego profilu troski o przetrwanie wymienionych walorów, jakim jest "sztambuch". Projekt polega na szeregu działań twórczych, jak również równomiernej współpracy ucznia – nauczyciela –rodzica na wielu płaszczyznach edukacyjnych. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli, wykonają pracę opierającą się na stworzeniu rodzinnego albumu wspomnień. Sztambuch Rodzinny bowiem to album wspomnień zawierający ciekawe zapiski, złote myśli, grafiki, rysunki, akwarele, serweteczki, hafty, fotografie, rysunki, wspomnienia wspólnych przeżyć rodzinnych, kontury dłoni lub/i stóp członków rodziny, autografy przyjaciół, wspomnienia seniorów rodu, anegdoty rodzinne, przepisy ulubionych potraw, słowa, które mówią niemowlęta, drzewa genealogiczne, „co w duszy gra”, wpisy krewnych oraz przyjaciół w powiązaniu z upływającym czasem.

Pomysł to następstwo spostrzeżeń, obserwacji i rozmów z nauczycielami (także emerytowanymi), studentami oraz uczniami korzystającymi z biblioteki. Projekt odpowiada także na potrzeby następujących kierunków realizacji Polityki Oświatowej Państwa:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Główne cele realizacji projektu:

 1. Wykonanie pracy twórczej we współpracy integracyjnej na zasadach projektu
 2. Wykształcenie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji rówieśniczych i międzypokoleniowych, zacieśnianie więzi środowiskowych
 3. Rozwijanie kreatywności podczas działań praktycznych i kształtowanie postaw na kanwie różnorodności działań

Efektem wszystkich działań będzie ręcznie wykonany przez ucznia Sztambuch Rodzinny w postaci ozdobnej księgi (pod kierunkiem i we współpracy nauczyciela techniki i informatyki). Uczeń zagospodaruje jego zawartość treściami i elementami graficznymi zgromadzonymi na podstawie wspomnień rodziny i przyjaciół. Nawiąże pozytywne relacje międzypokoleniowe i rówieśnicze.                              

Podsumowaniem działań będzie:

 1. przegląd prac i prezentacja na forum Szkoły (kwiecień '22 r.)
 2. wybór najładniejszych sztambuchów i wystawka w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Pułtusku. Uczestnicy otrzymają certyfikaty

Plan działania

 1. Zebranie grupy lub grup projektowych. Wyjaśnienie czym jest sztambuch, krótkie przedstawienie jego historii. Skąd pochodzi? Jakie były potrzeby tworzenia sztambucha w dawnych czasach? Opracowanie i wykonanie logo projektu jako elementu promocyjnego dla uczestników i społeczności lokalnej. Wspólne określenie kierunku działań, przeprowadzenie sondażu na temat znajomości form gromadzenia i zachowywania tradycji i wspomnień rodzinnych (ankieta wstępna) (wrzesień '21 r.)
 2. Gromadzenie pomysłów – burza mózgów, wygenerowanie jak największej ilości rozwiązań, wybór narzędzi do realizacji projektu (październik '21 r.)
 3. Opracowanie pomysłu na formę tradycyjnej księgi wykonanej ręcznie (październik '21 r.)
 4. Zagospodarowywanie sztambucha treściami, rysunkami/fotografiami, wpisami z zastosowaniem materiałów ozdobnych (komponowanie cyfrowe i drukowanie e-booków).
 5. Przegląd prac i prezentacja na forum szkoły, na stronie szkoły.
 6. Rozmowy z uczestnikami projektu pod kątem nabytej wiedzy, umiejętności i poznania siebie nawzajem w pracy integracyjnej. Czy udało się osiągnąć założony cel? Czego się wspólnie nauczyliśmy? Czego dowiedzieliśmy się o sobie nawzajem? Co w przyszłości moglibyśmy zmienić w naszej pracy biorąc pod uwagę to doświadczenie?
 7. Przesłanie najpiękniejszych prac do biblioteki pedagogicznej (z możliwością odbioru)

Miejsce i czas realizacji: Pomysł będzie realizowany na terenie szkół lub w domu

Termin realizacji: od września 2021 r. do kwietnia 2022 r

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Z uwagi na możliwość przedłużającej się sytuacji zawieszenia, ograniczenia lub nauczania hybrydowego zajęć przewidujemy realizację projektu w działaniu zdalnym, które daje realne szanse wykonania działań projektu.

Korzyści dla uczniów:

Uczniowie:
1. Opracują program działań projektu i gadżet promocyjny
2. Przygotują bieżące informacje o postępach projektu do zamieszczenia na stronie szkoły
3. Opracują własny pomysł na formę sztambucha (wykonają własne rękodzieło)
4. Będą współpracować w zintegrowanym zespole: uczeń - nauczyciel - społeczność lokalna, na zasadach opartych o wzajemną pomoc i życzliwość,
5. Nawiążą pozytywne relacje rówieśnicze i międzypokoleniowe
6. Nabędą umiejętności:

- pracy w zintegrowanym zespole według wspólnie opracowanych zasad,
- skupienia się na samodzielnych działaniach i we współpracy z innymi,
- integrowania się z grupą tworzącą akcję, a czasami również lokalną społeczność: uczniów, nauczycieli, rodziców
- kreatywnego działania, myślenia poza schematami, gotowości do poznawania świata,
- otwartości wykazania się talentami, które rzadko prezentowane są w szkole (np. organizatorskimi),
- nawiązywania pozytywnych i wartościowych relacji międzyludzkich
- planowania pracy i systematyczności w działaniu, pracy metodą projektu.
Projekt przyczyni się także do lepszego poznania uczniów i ich potrzeb edukacyjnych i wychowawczych.

Elementy unikatowe

Sięgamy do tematyki zachowania tradycji, wspomnień, wychowania do wartości oraz kształtowania postaw. Dzięki temu projektowi mamy szansę na przeprowadzenie działań dających uczniom możliwość na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie z zachowaniem poczucia własnej wartości i wartości rodzinnych tradycji. Warto wykorzystać tę metodę i kształtować postawę zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Pomysł ten to połączenie edukacji i wychowania, poprzez kreatywne działanie w zespole na równi we współpracy różnych osób środowiska lokalnej społeczności. Metoda projektu wniesie więcej kreatywności i innowacyjnych form kształcenia.