Kolejne spotkanie sieci w dniu 23 listopada poprowadziły dr Izabela Lachowska nauczyciel - bibliotekarz w PSP Przewodowo Poduchowne i Dorota Karkowska - koordynator sieci. Tematem spotkania była „Rodzina jako podsta-wowe środowisko wychowawcze i jej rola w kształtowaniu wrażliwości na prawdę i dobro”. Nauczyciele wiązali z tym spotkaniem duże oczekiwania gdyż jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych, wychowanie do życia w rodzinie, realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wychowanie do wrażliwości na prawdę i piękno.

Dr Izabela Lachowska poruszyła temat niezwykle ciekawy i ważny a mianowicie Człowiek wobec prawdy, dobra i piękna: dramat wartości i układ aksjologiczny wg. myśli filozoficznej ks. Józefa Tischnera. Nie sposób nie zacytować fragmentu wykładu przedmówczyni: „Filozof funkcjonuje w świcie pytań. Jego praca polega na poszukiwa-niu. Posłuchajmy przykładowych pytań. Czy  przyjaciel mówiący prawdę o nas, zawsze wypowiada słowa miłe i piękne? Czy to, co naprawdę dobre, jest zawsze bezwzględnie wypowiedzianą prawdą? Powyższe pytania odwołują się do ludzkiego codziennego doświadczenia. Odsłaniają świat, w którym rozgrywa się dramat. Ten dramat zachodzi w świecie wartości, dotyczy wartości (żywiołów) podstawowych: prawdy, dobra i piękna.
A zatem, dlaczego to, co piękne, nie zawsze jest dobre? Dlaczego to, co dobre, nie zawsze odsyła wprost do prawdy? Dlaczego ujawnia się jakiś konflikt pomiędzy wartościami? Nasz sposób doświadczania wspomnianych wartości – podkreślał ks. Józef Tischner ma charakter dramatyczny. Tischner doszedł do przekonania, że dobro, prawda i piękno, nazywane transcendentaliami, pokrywają się w idealnym świecie, ale w świecie doczesnym są w sporze. One spierają się między sobą o pierwszeństwo”. 
Dokonując wyborów, pytamy: „Które wartości są niższe, a które wyższe, które pierwsze, a które wtórne?". W ludzkim doświadczeniu świata wartości: nie tyle dobro walczy ze złem, prawda z kłamstwem, a piękno z brzydotą lecz dobro, prawda i piękno toczą wzajemny spór „o miejsce w hierarchii i pierwszeństwo w rywalizacji. O co winien człowiek zabiegać najpierw: o prawdę, dobro czy o piękno?” W kolejnych rozważaniach prelegentka przytaczała kolejnych filozofów ( Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Emmanuel Levinas, Martin Heidegger) i ich zasady hierarchizacji wartości. Tematyka przedstawiona przez prelegentkę skłoniła zgromadzonych do głębszej refleksji.

Dorota Karkowska omówiła funkcje rodziny, pozytywne i negatywne postawy rodzicielskie, style wychowania, problemy współczesnych rodzin oraz na konkretnych przykładach pokazała jak można wpoić dzieciom wartości. Następnie mówczyni przeszła do nauczania wartości w szkole. Prezentując metodę projektu zwróciła uwagę na korzyści edukacyjne wynikające z zastosowania tej metody i podała przykłady na czynienie dobra i mówienie prawdy (dzieci i młodzież dla innych dzieci – czytanie bajek, zabawy andrzejkowe, programy surviwalowe; dzieci i młodzież dla starszych i chorych, dzieci – szerzenie idei wolontariatu, koncerty, zbiorki pieniędzy, odwiedziny z życzeniami; młodzież dla rodzin i dorosłych – spotkania okolicznościowe, rodzinne gry terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi). Kolejnym etapem była praca warsztatowa, podczas której nauczyciele dyskutowali, podawali argumenty, wyciągali wnioski, uzupełniali niedokończone zadania. Wartość merytoryczną spotkania wzbogacił utwór Kamila Bednarka Wojownik światła oraz bajki : O 3 sitach i Jak dostać nagrodę za wychowanie dziecka.

Każdy z sieciowców otrzymał materiały edukacyjne oraz link do prezentacji wykonanej przez koordynatorkę sieci w programie genially na w/w temat do wykorzystania m.in. podczas spotkań z rodzicami.