Regulamin międzyszkolnego konkursu regionalnego na prezentację multimedialną
„ZABYTKI KULTURY POLSKIEJ”

  • Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku.
  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu pułtuskiego.

Cele konkursu:

-  zainteresowanie młodzieży polskim dziedzictwem kulturowym,
-  rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej,
-  wzmacnianie samodzielności i kreatywności uczniów,
-  wspieranie szkół i nauczycieli realizujących jeden z kierunków polityki oświatowej,
-  propagowanie nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.

Zadania konkursowe:

- zapoznanie się ucznia z wybranymi dziełami malarstwa, rzeźby, architektury, piśmiennictwa, etc.,
- uzasadnienie dokonanego wyboru,
- zaprojektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej „Zabytki kultury polskiej”.

Szczegóły techniczne:

- prezentację multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint,
- praca konkursowa może zawierać maksymalnie 15 slajdów, wyświetlanych nie dłużej niż 15 minut,
- zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia,
- nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu,
- praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana i publikowana.

  • Założenia organizacyjne:

- uczeń może być autorem tylko jednej pracy konkursowej,
- zgłoszona praca powinna zawierać wykaz wykorzystanych źródeł,
- pracę należy zaopatrzyć w etykietę z danymi: tytuł prezentacji, imię i nazwisko autora, klasa, adres mailowy oraz nazwa i adres szkoły wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem, wg wzoru podanego w załączniku.

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.
Dyplomy zostaną przekazane uczniom drogą elektroniczną lub osobiście – w zależności od sytuacji epidemicznej. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w siedzibie biblioteki lub w szkołach.
O terminie wręczenia nagród zainteresowani zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
- kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
- poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji tekstów,
- przejrzysty i uporządkowany układ pokazu.
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie internetowej biblioteki.
Termin składania prac mija 10 maja 2022 r. Prace konkursowe prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Ogłoszenie wyników planowane jest do połowy czerwca 2022 r. na stronie internetowej biblioteki bppultusk.edu.pl
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 23 692 27 40 w godz. 8.00 – 17.00 lub drogą elektroniczną: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Postanowienia końcowe:

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (ETYKIETA konkursowa.pdf)ETYKIETA konkursowa.pdf570 kB