EDUKACYJNY PROJEKT CZYTELNICZY „Podróże z legendą”

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku zaprasza SOSW i szkoły z powiatu pułtuskiego do wzięcia udziału w Edukacyjnym projekcie czytelniczym „Podróże z legendą” (zwanym dalej projektem). Jest to inicjatywa kształceniowa rozwijająca zainteresowania czytelnicze i postawy patriotyczne. Legendy przechowują historię, tradycję, życiową mądrość i wartości. Legendy to jeden z pierwszych elementów folkloru i tradycji, z którym spotykają się dzieci. Przybliżają one historię narodu, poszczególnych regionów i miast. Mają nieskomplikowaną formę, dzięki czemu ich przekaz jest prosty i czytelny.

Projekt „Podróże z legendą” polega na zapoznaniu uczniów z polskimi legendami oraz na samodzielnym zaprezentowaniu (bądź odczytaniu) przez uczniów treści wybranej legendy podczas imprezy czytelniczej, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (2 kwiecień). Projekt adresowany jest do uczniów klas I-V.

Kolejne etapy projektu będą realizowane w poszczególnych grupach wiekowych, a w trakcie finału wybrane legendy zostaną przedstawione przez dzieci biorące udział w projekcie. W projekcie zostały uwzględnione potrzeby i możliwości poznawcze uczniów – tak, aby każdy uczestnik projektu mógł się zaangażować w działanie zgodne z jego potencjałem poznawczym i edukacyjnym.

Cel pracy:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów; budzenie potrzeby kontaktu z książką
 • kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia przynależności narodowej
 • rozbudzanie zainteresowań historią i kulturą naszego narodu
 • przekazywanie wartości i norm społecznych
 • zapoznanie uczniów z bogactwem historycznym i kulturowym Polski przy wykorzystaniu legend
 • wyzwolenie u uczniów potrzeby i chęci podejmowania działań poznawczych
 • zachęcanie uczniów do aktywności i inwencji twórczej
 • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • rozwijanie umiejętności głośnego czytania
 • rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii
 • poszukiwanie i podkreślanie przez uczniów swoich mocnych stron
 • motywowanie do współdziałania i współpracy w grupie
 • publiczne zaprezentowanie swoich spostrzeżeń, wrażeń i wytworów związanych z udziałem w projekcie
 • poznanie programu Genial.ly

Harmonogram działań:

 • zapoznanie uczniów z projektem: wrzesień 2021
 • realizacja zadań: październik 2021 – kwiecień 2022
 • publiczna prezentacja rezultatów projektu: kwiecień 2022
 • wykonanie prezentacji w dowolnym programie, aplikacji (Genial.ly, Canva i przesłanie linku do Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Pułtusku – koniec kwietnia 2022.


Poszczególne etapy realizacji:

Wrzesień:

 • zapoznanie uczniów w poszczególnych grupach wiekowych z projektem – jego celami i sposobem realizacji
 • prezentacja i omówienie przez nauczyciela wybranych legend polskich (w każdej grupie wiekowej 3-4 legendy)

Legendy do wyboru:

Wars i SawaGoście u Piasta KołodziejaJak Małgorzata Sobierajowa o sprawiedliwość wołała (o głowach wawelskich) – O śpiących rycerzach w TatrachZłota KaczkaBajka o królewnie Marii Leszczyńskiej (wg Marii Krüger) – Lwy z gdańskiego ratuszaO PopieluLegenda o św. WojciechuLegenda o Łysej GórzeLegenda o Jadwisi – córce Nawoja Legenda o BazyliszkuPierścień Świętej Kingi Legenda o Żabusi z CiechanowaLegenda o Lechu, Czechu i Rusie (w tym Cieszyn i Orle Gniazdo) – Legenda o paziu księżnej Anny - Zagłada miasta – legenda o Pułtusku;

Dopuszcza się wybranie legend spoza przedstawionego kanonu.

Październik:

 • czytanie treści legend i ich omówienie
 • wybór przez uczniów legendy jako podstawy do dalszych działań i prezentacji podczas finału projektu

Listopad:

 • analiza treści wybranej legendy pod kątem przygotowania poszczególnych elementów na potrzeby finału (jak wyglądają bohaterowie, w jakim otoczeniu rozgrywa się akcja, jakie charakterystyczne przedmioty i atrybuty pojawiają się w legendzie)
 • omówienie poszczególnych działań związanych z przygotowaniem finału: ponowne odczytanie wybranej legendy; opracowanie elementów scenografii (dekoracje, rekwizyty), zaplanowanie charakteryzacji i przygotowanie kostiumów (strojów, przebrań)
 • przydział zadań dla uczniów w grupach, z uwzględnieniem możliwości poszczególnych uczniów

Grudzień – Marzec:

 • przygotowywanie przez uczniów poszczególnych elementów zgodnie z przydzielonymi zadaniami: grupa scenografów, grupa kostiumologów, grupa charakteryzatorów, grupa lektorów lub aktorów, kronikarzy/reporterów
 • próbne wystąpienia uczniów
 • dokumentowanie pracy nad poszczególnymi etapami i zadaniami (grupa kronikarzy/reporterów)

Kwiecień:

 • finał projektu w postaci szkolnej imprezy czytelniczej (z udziałem publiczności – uczniów, nauczycieli, rodziców) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
 • zaprezentowanie przez uczniów z poszczególnych grup wiekowych treści wybranej legendy na tle zaprojektowanej scenografii, z wykorzystaniem przygotowanych kostiumów
 • podsumowanie i podziękowanie za udział w projekcie
 • dokumentowanie imprezy finałowej
 • udokumentowanie prac nad legendą w dowolnym programie (aplikacja Genial.ly czy Canva)
 • prezentacja zdjęć na stronie szkoły
 • elektroniczne przesłanie linku do Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Pułtusku

Liczba grup oraz ich liczebność:

Liczba grup jest dowolna, w każdej grupie powinno znaleźć się ok. 10 uczniów (gdy klasy są mniejsze liczebnie, można łączyć);

Metody realizacji projektu:

Realizacja projektu zakłada wykorzystanie różnorodnych metod, dostosowanych do możliwości i trudności rozwojowych poszczególnych uczniów zaangażowanych w pracę. Na różnych etapach pracy uczniowie będą realizować projekt poprzez: dyskusję, burzę mózgów, głośne czytanie, metody zajęć praktycznych mające na celu wykonanie dekoracji, scenografii, rekwizytów i kostiumów (m. in. rysowanie, malowanie, wycinanie). Finał projektu będzie zrealizowany w formie imprezy czytelniczej, podczas której wystąpią uczniowie.

Sposoby prezentacji osiągnięć:

 • prezentacja na forum klasy elementów dekoracyjnych wykonanych przez poszczególne grupy uczniów (na bieżąco po skończonej pracy)
 • wystąpienia uczniów podczas finałowej szkolnej imprezy czytelniczej
 • dokumentacja fotograficzna prac uczniów nad poszczególnymi etapami projektu
 • wystawa projektów (kostiumów) i prac plastycznych (dekoracji, elementów scenografii, masek, rekwizytów) zorganizowana w świetlicy lub bibliotece szkolnej;

Spodziewane wyniki: Po zakończeniu udziału w projekcie uczniowie będą:

 • znali wybrane legendy polskie nt. poszczególnych regionów, miast, rzek itp.
 • umieli korzystać ze współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu dokumentowania, relacjonowania i prezentowania działań edukacyjnych
 • umieli samodzielnie i w kreatywny sposób wykonać dekorację lub strój związany z tematyką konkretnego utworu literackiego
 • potrafili samodzielnie i ze zrozumieniem czytać legendy
 • umieli współdziałać i współpracować w grupie
 • potrafili publicznie zaprezentować efekty wspólnych działań;

Realizacja programu edukacyjnego „Podróże z legendą” przyczyni się do:

 • rozszerzania wiedzy uczniów o poszczególnych regionach Polski (genezie, symbolice, kulturze, historii, geografii, tradycjach)
 • kształtowania postaw patriotycznych
 • doskonalenia umiejętności twórczego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • rozwoju zainteresowań czytelniczych
 • wdrażania uczniów do współpracy, współdziałania oraz odpowiedzialności za wykonywane zadania
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności manualnych
 • odkrywania swoich mocnych stron
 • czerpania przyjemności z pracy nad wspólnym celem
 • poznania aplikacji Genial.ly, Canva jako jednego z narzędzi TIK