Projekt edukacyjno – czytelniczy „Uczę się być dobrym w rodzinie i w szkole”


Projekt edukacyjny „Uczę się być dobrym w rodzinie i w szkole” wychodzi naprzeciw jednemu z kierunków  polityki oświatowej państwa: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra.

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku zaprasza SOSW i szkoły z powiatu pułtuskiego do wzięcia udziału w Edukacyjnym projekcie  Uczę się być dobrym w rodzinie i w szkole

„Bądź dobry zawsze, gdy jest to możliwe. A jest możliwe zawsze”
                                                                                                                                             Dalajlama

 

 1. Wstęp i założenia organizacyjne:

Ucząc i wychowując młode pokolenie w  rodzinie i w szkole przekazujemy dzieciom, uczniom i młodzieży w codziennej pracy uniwersalne i ponadczasowe wartości oraz wskazujemy takie postawy życiowe oraz umiejętności, które są korzystne zarówno dla nich jak i dla osób, z którymi stykają się na swoich drogach. Jedną z takich ważnych umiejętności jest okazywanie dobroci, szacunku i  życzliwości oraz  bycie wdzięcznym za wszelkie dobro, którego doświadczamy, a które wynika z pracy, zaangażowania i serdeczności ludzi.
Do podstawowych potrzeb człowieka należy poczucie bycia kochanym, przynależności, bezpieczeństwa, zaufania i możliwości polegania na drugiej osobie. Fundamentem, na którym owe potrzeby są zaspokajane jest przede wszystkim rodzina. To na nim wyrasta poczucie tożsamości człowieka, gdyż każde dziecko jest silnie związane emocjonalnie ze swoimi najbliższymi. Właściwie funkcjonująca rodzina przyczynia się do ukształtowania harmonijnie rozwiniętej jednostki, a więzi uczuciowe panujące między jej członkami dają młodemu człowiekowi silne podstawy emocjonalne i etyczne na całe dorosłe życie.
 Pielęgnowanie tradycji rodzinnych, wychowywanie dzieci w szacunku do niej, a przede wszystkim dobro, miłość i tolerancja to podstawa humanistycznego wychowania, którego elementy są założeniem projektu” Uczę się być dobrym w rodzinie i w szkole”

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i wychowankowie SOSW w Pułtusku


Cele projektu:

Cele ogólne:

 • promowanie wartości rodziny jako naturalnego środowiska wychowawczego,
 • poznawanie korzeni własnej rodziny i relacji panujących między jej członkami,
 • kształtowanie świadomości przynależności i poczucia bycia członkiem swojej rodziny,
 • wdrażanie do uroczystego przeżywania i świętowania uroczystości rodzinnych,
 • rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej
 • aktywizowanie do podejmowania działań ukierunkowanych na dobroć  na rzecz członków rodziny, środowiska szkolnego i osób z którymi obcują,
 • integracja wokół wspólnych działań,
 • promowanie wśród uczniów postaw obywatelskich,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

 Cele szczegółowe:
Dzięki różnorodnym działaniom uczeń:

 • omawia drzewo genealogiczne własnej rodziny,
 • określa relacje panujące między członkami rodziny,
 • opowiada o członkach rodziny, ich pozycji w rodzinie, obowiązkach, wykonywanym zawodzie, zainteresowaniach,
 • prezentuje postawy  szacunku i przywiązania do rodzinnych tradycji,
 • okazuje dobroć i życzliwość  względem bliskich i osób z którymi styka się w życiu codziennym
 • wykazuje się szacunkiem wobec członków rodziny, nauczycieli i społeczności szkolnej
 • odkrywa własny potencjał twórczy,
 • zgodnie współpracuje w grupie, integruje się z nią.
 1. Metody i formy realizacji projektu:

Metody:
- pogadanki,
- imprezy okolicznościowe,
- czytanie i słuchanie utworów literackich,
- zagadki, kalambury i inne zadania umysłowe,
- praca z urządzeniem rejestrującym obrazy.

Źródła informacji:
- własne doświadczenia uczniów,
- fotografie,
- wiedza czerpana z rodzinnych opowieści, edukacji szkolnej i życiowego doświadczenia


III. Tematyka i harmonogram działań:

Termin realizacji: listopad 2023 – maj 2024 roku.

Tematyka zajęć:
- Członkowie mojej rodziny i ich charakterystyka.
- Korzenie mojej rodziny oraz pamiątki rodzinne.   
- Akcje charytatywne, organizacje pożytku publicznego, wolontariat. 
- Pielęgnowanie pamięci o najbliższych.
- Jak rozmawiać w rodzinie?
- Święta w rodzinie.
- Pielęgnowanie rodzinnych uroczystości.
- Moje prawa i obowiązki w rodzinie.
- Najpiękniejsze chwile spędzone z moją rodziną.
- Ukazywanie dobroci  na przykładzie literatury oraz filmów.
- Przysłowia o rodzinie i dobroci.

IV. Ewaluacja projektu:

Konkurs fotograficzny  pod hasłem „Dobro moimi oczami”. Uczniowie mają za zadanie wykonać kolaże zdjęciowe obrazujące ich działania w czynieniu dobra. Przegląd zdjęć i prezentacja na forum Szkoły (kwiecień '24 r.)

Wybór najładniejszych zdjęć i przesłanie do Biblioteki  Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Pułtusku.

Fotokolaże należy przesłać drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Pułtusku, w postaci załączników. Powinny zawierać etykietę z następującymi danymi: imiona i nazwiska autorów, wiek ucznia, imię i nazwisko opiekuna projektu oraz nazwę szkoły.

Finał projektu i przesłanie najciekawszych zdjęć do BP Filii w Pułtusku - do dnia 6 maja 2024 r. Uczestnicy otrzymają certyfikaty, a autorzy najciekawszych fotokolaży – nagrody.

Biorąc udział w projekcie, uczestnicy wyrażają zgodę na:
- przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
- zastosowanie się do niniejszego regulaminu,
- publikację danych zwycięzców oraz publikację zdjęć na stronie biblioteki.       

Zdjęcia pozostaną własnością Organizatora, który będzie miał prawo wykorzystać je w celach promocyjnych.   


Elementy unikatowe

Sięgamy do tematyki wychowania, do wartości oraz kształtowania postaw. Dzięki temu projektowi mamy szansę na nawiązywanie relacji oraz tworzenie oferty działania na rzecz innych osób w najbliższym otoczeniu i w środowisku lokalnym. Metoda projektu wniesie aktywne zaangażowanie uczniów w proces rozwoju człowieka od słów do czynów.

 

xxx