· Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku należy do najstarszych tego typu placówek na północnym Mazowszu. Powstała na bazie biblioteki Powiatowego Inspektoratu Szkolnego.

· Za datę powstania biblioteki przyjmuje się 11 marca 1945 roku. Wtedy dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej biblioteki Inspektoratu Szkolnego.

· Początek zbiorów stanowiło 51 książek sygnowanych pieczecią przedwojennego Inspektoratu Szkolnego, a odnalezionych po wojnie na poddaszu jednego z budynków.

· Założycielem biblioteki był Władysław Kaczmarczyk – podinspektor Oświaty Dorosłych, który opiekował się zbiorami do końca 1950 roku.

· Od marca 1945, aż do podziału administracyjnego Polski w 1975 roku, biblioteka pełniła funkcję Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej, mimo że do końca 1957 roku nie zatrudniała pracowników etatowych. Pracujący w bibliotece nauczyciele pobierali jedynie wynagrodzenie ryczałtowe.

· Decyzją Kuratorium Szkolnego Warszawskiego z dnia 1 stycznia 1958 roku pierwszym etatowym pracownikiem i jednocześnie kierownikiem biblioteki został Wincenty Mossakowski, który swoją funkcję pełnił także po przejściu na emeryturę - do końca kwietnia 1972 roku.

· Od początku istnienia biblioteka borykała się z trudnościami lokalowymi. Wpisy do kroniki mówią że: „Biblioteka nie posiada lokalu. Księgozbiór znajduje się w dwóch szafach, stojących w ciemnym korytarzu… Cztery regały kryte niewykorzystane, z braku miejsca stoją na holu… Dnia 14 marca 1958 r. Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa otrzymuje lokal o wymiarach: 2,80 m2 X 5,50 m2… W lokalu tym, razem z biblioteką mieści się magazyn pomocy naukowych… Mimo tego jest to duży sukces, gdyż stanęły tu regały, na których ustawiono książki wyjęte z szaf.”

· Zachowane dokumenty świadczą o dużej roli, jaką Biblioteka Pedagogiczna odegrała na terenie dawnego powiatu pułtuskiego. Była ważnym ośrodkiem kultury, prowadziła działalność wystawienniczą, współorganizowała liczne konferencje dla nauczycieli, organizowała punkty biblioteczne w terenie.

· Pracownicy biblioteki podnosili swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Warszawie.

· Od sierpnia 1971 roku do dzisiaj biblioteka ma swoją siedzibę w budynku Domu Nauczyciela przy ul. Staszica 35.

· Nowy podział administracyjny spowodował powołanie w 1976 roku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Ciechanowie z siecią Filii w : Działdowie, Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie.

· W 1993 r. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie wraz z filiami zostaje włączona do Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie.

· W związku z kolejnym podziałem administracyjnym w 1999 roku, Biblioteka w Ciechanowie traci status placówki wojewódzkiej, zachowując jednocześnie cztery Filie w: Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie. Filia w Działdowie zostaje przekazana do woj. warmińsko-mazurskiego.

· Obecna nazwa placówki to: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, jej integralną częścią jest filia w Pułtusku.

· Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

· W latach 2004-2008 trwały intensywne prace remontowo-budowlane. Budynek poddano inwestycji   termomodernizacyjnej. Biblioteka powiększyła swoją siedzibę. Obecnie dysponuje wypożyczalnią, czytelnią, pracownią multimedialną, magazynem i pomieszczeniami biurowymi. Całkowicie wymieniono wyposażenie biblioteki.

· Dzięki Kompleksowemu Systemowi Zarządzania Biblioteką PROLIB, wszystkie procesy biblioteczne są zautomatyzowane. Czytelnicy mogą wyszukiwać i zamawiać książki przez Internet.

xxx