REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU REGIONALNEGO
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ:
 
GATUNKI CHRONIONE WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE
 NADLEŚNICTWA PUŁTUSK

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku oraz Nadleśnictwo Pułtusk. 
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
3. Cele konkursu:
- wspieranie edukacji przyrodniczej w szkołach,
- poznanie walorów przyrodniczych naszego regionu,
- rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów, 
- rozwijanie wśród uczniów umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej.

4. Zadania konkursowe:                                                 
- zebranie materiałów dotyczących zwierząt lub roślin chronionych występujących na terenie Nadleśnictwa Pułtusk, 
- zaprojektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej na temat fauny i flory najbliższej okolicy na nośniku CD/DVD ROM,
- prace konkursowe mogą prezentować jeden gatunek wraz z jego opisem lub kilka wybranych.
5. Szczegóły techniczne:
- prezentację multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint,
- praca konkursowa powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów, wyświetlanych nie dłużej niż 15 min, 
- zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i teksty), 
- nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu, 
- praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana i publikowana.  
6. Założenia organizacyjne:
- każdy uczeń może być autorem tylko jednej pracy konkursowej, 
zgłoszona prezentacja powinna być opatrzona bibliografią, 
pracę należy zakodować dowolnym symbolem na wierzchu płyty oraz dołączyć kopertę (zakodowaną tym samym symbolem) z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, jej adres i telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem;
Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz dyplomów za uczestnictwo. 
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 
• kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, 
• poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji, 
• przejrzysty i uporządkowany układ pokazu.
   Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentacji na stronie internetowej biblioteki. 

Termin składania prac mija 20 maja 2018 r.   
Prace konkursowe prosimy dostarczać osobiście lub listownie na adres Biblioteki Pedagogicznej, 06-100 Pułtusk, ul. Staszica 35, I piętro.
Ogłoszenie wyników planowane jest 05 czerwca 2018 r. w Światowym Dniu Ochrony Środowiska. 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  można uzyskać pod nr tel. 23 692 27 40 w godz. 9.00 – 17.00  lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
7. Postanowienia końcowe: 
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego przestrzeganie. Przygotowanie kilku prac bądź niezakodowanie i ujawnienie nazwiska autora będzie jednoznaczne z odrzuceniem pracy przez Komisję Konkursową.