3 października biblioteka współorganizowała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku szkolenie dla nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych pt. : „Podstawy tworzenia indywidualnych programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach ogólnodostępnych”.

Program szkolenia obejmował :

$11.       Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – uwarunkowania prawne tworzenia IPET-ów – prowadząca Maria Gos – dyrektor PP-P w Pułtusku.

$12.       Praca z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim – seminarium (prowadząca Anna Frejlich – nauczyciel SOSW i PP-P w Pułtusku)

$13.       Praca z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym/znacznym – seminarium (prowadzący Maria Gos – dyrektor PP-P w Pułtusku).

$14.       Praca z uczniem z autyzmem i z Zespołem Aspergera – seminarium (prowadzące Agata Drzazgowska-Raheb – psycholog PP-P w Pułtusku, Ewa Łada – pedagog PP-P w Pułtusku).

$15.       Praca z uczniem słabo słyszącym i z Afazją – seminarium (prowadząca – Marzena Zabielska-Brzoza – logopeda PP-P w Pułtusku).

$16.       Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchową i słabo widzącym – seminarium (prowadząca – Jadwiga Woś – pedagog PP-P w Pułtusku).

W trakcie szkolenia Biblioteka Pedagogiczna zaprezentowała zgromadzonym literaturę z zakresu pedagogiki specjalnej, a w szczególności materiały do pracy z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej, przewodniki, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, zestawienia bibliograficzne i scenariusze zajęć.

Bardzo dziękujemy za współpracę i zorganizowanie seminarium pani Marii Gos – dyrektor poradni i paniom specjalistkom, prowadzącym zajęcia w grupach.