W Szkole Podstawowej w Bobach w dniu 21 listopada 2013 r. na radzie pedagogicznej odbyło się szkolenie na temat: Bezpieczeństwo ucznia w szkole - akty prawne. Prowadząca szkoleniową radę pedagogiczną Dorota Kar-kowska  omówiła prawo oświatowe oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć organizowanych przez szkołę wykorzystując przygoto-waną prezentację multimedialną. Przedstawiła elementy fizycznego bezpieczeństwa dziecka, zwracając uwagę na art. 156 KK - spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdro-wiu, art. 157 KK - naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, art. 158 KK – udział w bójce lub pobiciu, art. 189 KK – pozbawienie wolności człowieka, art. 190A KK , art. 191 KK, art. 217 KK – naruszenie nietykalności cielesnej (ww. art. są przestępstwami). Wskazała  na obowiązki szkoły oraz dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, itp. (art. 23 KC). Elementy psychicznego bezpieczeństwa dziecka czyli przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji. Kolejny punkt szkolenia to odpowiedzialność dyrektora i nauczycieli związana z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniowi w szkole. Obowiązków  wymienionych w rozporządzeniu jest bardzo dużo dlatego prowadząca omówiła najwa-żniejsze z nich i przeszła do pojęcia znacznie szerszego jakim jest „zdrowie”. Powołując się na ustawy wskazała na profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną szkoły w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, używek i palenia tytoniu. Nadmieniła, że  powyższa tematyka doskonale wpasowuje się w cele programu profilaktyki oraz programu wychowawczego, który jest opracowywany w każdej szkole. Odpowiadała na pytania nurtujące nauczycieli i rozwiała wiele wątpliwości  (choćby opieka na basenie, podawanie leków w chorobach przewlekłych
i inne).

Kolejne szkolenia zaplanowane są w PSP Płocochowie i SOSW w Pułtusku.


3 grudnia 2013 r. w PSP w Płocochowie odbyło się szkolenie rady pedagogicznej
na temat "Bezpieczeństwa i zdrowia ucznia" w oparciu o akty prawne.