W roku szkolnym 2016/17 uczniowie klasy III Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowaw-czym im. Anny Karłowicz w Pułtusku kontynuują realizację programu przysposobienia do pracy w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku. Wyjście do biblioteki jest dla uczniów równoznaczne z pojęciem wyjście „do pracy” i jest dla nich dużym przeżyciem, sprawia im wiele satysfakcji.
Realizacja zajęć w środowisku pozaszkolnym kształtuje takie cechy jak: obowiązkowość, sumienność, wytrwałość, samokontrolę, samoocenę. Uczniowie określają swoje predyspozycje zawodowe, są w stanie ocenić, jakie czynności zawodowe sprawiają im satysfakcję i w czym dobrze się odnajdują. Poprawnie wykonane zadanie wdraża ich do aktywności i sprawności
. Uczniowie utrwalają wiadomości teoretyczne, związane z ogólnie przyjętymi zasadami pracy, trenują znajomość zasad BHP. W bieżącym roku szkolnym uczniowie wykonywali zadania zlecone przez Dorotę Karkowską pracownika biblioteki, które związane były z selekcją księgozbioru. Uczniowie poznali procedury związane z archiwizacją książek przeznaczonych na makulaturę. Bardzo chętnie wykonywali również prace porządkowe w magazynku.