9 grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie zespołu samokształceniowego na temat Biblioteka dla seniora. Spotkanie poprowadziła Izabela Kosiorek, a impulsem do jego zorganizowania był fakt, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, Polska starzeje się od 1967 roku.

Nasze spotkanie podzielone było na dwie części. W części pierwszej przedstawiono główne problemy związane ze starzejącym się społeczeństwem. Omówiono wizję demograficzną, przedstawiono starość z punktu widzenia medycyny i psychologii. Zaprezentowano badania : 

  1. Obraz seniora w opinii społecznej
  2. Seniorzy o sobie samych 

Przedstawiono instytucje, które związane są z seniorami, np.: uniwersytety trzeciego wieku, biblioteki, kluby seniora, ośrodki kultury. W części drugiej skupiono się na roli bibliotek w aktywizacji społecznej seniorów. Dyskutowanoczysenior wbibliotece jest partnerem czy też może jestpostrzegany jak „natręt”, zastanawiano się, jaka jest rola bibliotekarza w pracy z seniorem, czy potrafi właściwie reagować w sytuacjach trudnych. Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku ma bogate doświadczenie w pracy ze szczególną grupą seniorów – emerytowanymi nauczycielami. Podzieliłyśmy się zatem z koleżankami naszymi refleksjami o pracy z seniorami, przedstawiłyśmy i zaproponowałyśmy różne formy, nie tyle pracy, cowspółpracy z seniorami. Z naszych doświadczeń wynika, że dzisiejsi seniorzy burzą dotychczasowe stereotypy i z babć i dziadków opiekujących się wnukami, coraz częściej stają się grupą aktywnych, zaangażowanych ludzi, którzy mają różnorakie aspiracje i konsekwentnie dążą do ich realizacji. Dzięki współpracy z naszymi starszymi kolegami możemy poszerzyć naszą ofertę i z placówki stricte edukacyjnej stać się również instytucją kultury, do czego namawiamyi inne biblioteki.