26 lutego 2020 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyło się kolejne spotkanie z Agnieszką Wrzeszcz – doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy i Januszem Borzyńskim – dyrektorem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, pt.  Funkcjonowanie doradztwa zawodo-wego w PUP oraz oferta edukacyjna Cechu Rze-miosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku z uwzględnieniem zmian w szkolnictwie branżo-wym od września 2019 r.
   
Miłą niespodzianką była obecność na spotkaniu Pana Marka Borczyńskiego, osoby z niepełnospraw-nością, która świetnie sobie radzi w dorosłym życiu. Pan Marek jest introligatorem, a biblioteka wielokrot-nie korzystała z jego usług. Obecność Pana Marka była o tyle ważna, że tegoroczne spotkanie adreso-wane było do nauczycieli i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karło-wicz w Pułtusku. Pogadanka Pana Marka na temat wykonywanego zawodu cieszyła się dużym zainteresowa-niem wychowanków SOSW.
Następnie głos zabrał Pan Janusz Borzyński, który przedstawił ofertę edukacyjną Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Mini wykład wzbogacony był filmem, w którym zaprezentowano pułtuski Cech, jako instytucję zrzeszającą lokalnych przedsiębiorców, z wieloletnią tradycją aktywizowania zawodo-wego ludzi młodych, w tym niepełnosprawnych. Dzięki inicjatywom Cechu młodzież  może korzystać z oferty praktycznej nauki zawodu, nierzadko kontynuując naukę szkolną. Taki wybór ścieżki kariery zawodowej ma wiele zalet: pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego i zarabiania pieniędzy. Poza tym świadectwa i zaświadczenia zdobyte w ten sposób są honorowane na terenie Unii Europejskiej. Istotą działania Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości jest ścisła współpraca z pracodawcami, którzy z kolei tworzą miejsca pracy dla zainteresowanych.
    Na spotkaniu zaprezentowano młodzieży atrybuty niektórych zawodów, z krótkim omówieniem wybra-nych profesji, np. murarza, stolarza, ślusarza etc.
    W kolejnej części szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z możliwościami aktywizacji zawodowej oferowa-nymi  przez pułtuski PUP. Poznali również zasady pracy doradcy zawodowego. Pani Agnieszka Wrzeszcz przedstawiła też programy oferujące wsparcie na rynku pracy osobom do 30 roku życia, które obejmują takie instrumenty rynku pracy, jak: przygotowanie zawodowe dorosłych, staże, szkolenia, dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, pożyczki szkoleniowe, dofinansowanie na kontynuow-anie nauki. Młodzież została zapoznana z istotą i korzyściami płynącymi z podjęcia stażu zawodowego, możliwościami otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
    Uczestnicy spotkania zostali zachęceni do korzystania z poradnictwa zawodowego, które polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca pracy, planowaniu rozwoju kariery zawodowej oraz w przygotowaniu się do lepszego radzenia sobie w poszuki-waniu i podejmowaniu pracy. Wśród licznych materiałów edukacyjnych, jakie przedstawiła Pani Agnieszka Wrzeszcz znalazły się broszurki informujące o zasadach i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawia-jące schemat i sposób pisania listu motywacyjnego oraz życiorysu zawodowego CV, a także film edukacyjny.
Podczas spotkania przedstawiono zebranym akty prawne dotyczące funkcjonowania szkolnictwa branżo-wego od września 2019 r.  oraz stosowne publikacje na ten temat ze zbiorów biblioteki.
Wszystkim zainteresowanym polecamy materiały zamieszczane na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:  https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne/    
Zespół biblioteki dziękuje Państwu: Agnieszce Wrzeszcz,  Januszowi Borzyńskiemu i Markowi Borczyńskiemu  za profesjonalizm, poświęcony czas i przeprowadzenie spotkania.