Dnia 14.01.2020 roku miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Czyste powietrze to życie lepsze zorganizowanego przez grupę wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-wawczego im. Anny Karłowicz we współpracy z Biblioteką Pedago-giczną w Pułtusku. Głównymi celami  konkursu było m.in. rozwija-nie wśród uczniów wiedzy na temat ekologicznego stylu życia, rozwijanie świadomości istoty czystego powietrza atmosfe-rycznego oraz ochrony środowiska poprzez świadome korzystanie z różnych urządzeń. Konkurs skierowany został do wszystkich uczniów oraz wychowanków Ośrodka. O przyznaniu nagród zdecydowała powołana komisja konkursowa, która oceniła prace w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

Nagrody w kategorii szkoła podstawowa przyznano uczniom:

I miejsca: Jacek Rembelski gr. X
II miejsce: Michał Litwiński, klasa VIII
III miejsce: Natalia Kęszczyk gr.V

W kategorii szkół przysposabiających do pracy:
I miejsce: Karolina Bartczak gr. III

Na wyróżnienia zasłużyli: Andrzej Łazarski kl. VII, Damian Saliszewski kl. V, Adam Bąk gr.XI, Paweł Podgórski kl.VII, Wiktoria Zbrzeźna, Bartłomiej Kopczyński gr. XI , Oliwia Lipińska gr. V.

Wszystkie prace można obejrzeć w naszej placówce. Gratulujemy laureatom i uczestnikom konkursu!