W dniu 28.03.2014 r. w bibliotece odbyły się zajęcia dla uczniów kl. IV-VI PSP w Płocochowie na temat: Rozwią-zywanie konfliktów w klasie, Savoir vivre, Biblioteka jako centrum informacji. Celem pierwszych zajęć przy-gotowanych przez Dorotę Karkowską dotyczących konfliktów było: zbudowanie podstaw świadomości i rozumienia natury konfliktów, a także wykształcenie umie-jętności niezbędnych do zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności używania różnych strategii i radzenia sobie z rozwiązywaniem konfliktów. Wiemy jak często dzieci popada-ją w konflikty między sobą, bardzo umiejętnie wciągają w nie nauczycieli, którzy poświęcają dużo czasu i energii na ich rozwiązywanie. Próbują łagodzić sprzeczki, wyręczając przy tym dzieci. Dlatego tak ważne jest by uczniowie poprzez ćwiczenia praktyczne i sprawdzone techniki nauczania, mogli zbudować taki repertuar umiejętności i pozytywnych strategii skutecznego rozwiązywania konfliktów bez angażowania nauczycieli. Prowadząca spotkanie rozpoczęła od definicji, przyczyn i skutków konfliktu. Zapoznała ze strategiami rozwiązywania konfliktów oraz krokami w procesie rozwiązywania problemów, a następnie podała przykłady i poprosiła uczniów o opisanie problemów, które mogłyby zostać rozwiązane przy stosowaniu poszczegól-nych metod. Następnie uczniowie podzieleni na grupy odgrywali konflikt i jego rozwiązanie, inni zaś próbowali zgadnąć sposób, który ich koleżanki i koledzy zastosowali. Po części ćwiczeniowej dotyczącej rozwiązywania konfliktów w klasie nauczyciel bibliotekarz przeszedł do zasad savoir vivre. Uczniowie wysłuchali miniwykładu i obejrzeli prezentację multimedialną. Poznali pojęcia (savoir-vivre, bon ton, dobre maniery, etykieta), złote zasady dobrego wychowania, zachowanie przy stole itp. Odgrywali scenki rodzajowe, ucząc się zachowań w różnych sytuacjach i miejscach. Przyswoili zasady kulturalnego zachowania i zapoznali się z literaturą zgromadzoną w naszej bibliotece. Następne zagadnienie Biblioteka jako centrum informacji omówiła Joanna Sobocińska. Uczniowie poznali aparat informacyjno-naukowy biblioteki, katalogi: kartkowy, on-line (u nas: OPAC), zasady wyszukiwania i przetwarzania informacji w komputerowych bazach danych. Po czym utrwali przekazaną wiedzę, m in. wyszukując książki w katalogach i na półkach zgodnie z sygnaturą. Na zakończenie trzygodzinnego bloku zagadnieniowego uczniowie obejrzeli film pt. Król Lew.

Dziękujemy Paniom Hannie Kaźmierczak i Annie Ponikiewskiej za przybycie i uczestnictwo w zajęciach.