Celem edukacji dla bezpieczeństwa jest takie przygoto-wanie młodego człowieka, aby potrafił rozpoznawać symptomy zagrożeń, zapobiegał ich powstawaniu, a w przypadku ich wystąpienia – umiał zachować podstawo-we standardy bezpieczeństwa. W dniu 2.11.2015 r. na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku odbyły się zajęcia na temat bezpieczeństwa młodych ludzi w domu i poza domem. Zajęcia poprowadzone dla uczniów i nauczycieli z SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku przez Dorotę Karkowską utrwaliły zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, gazowych i wodnych. Uczniowie nabyli także umiejętność prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zapamiętali numery alarmowe, potrafią podać zwięzłą informację o zdarzeniu dorosłemu i są świadome konsekwencji fałszywych alarmów. Przedstawione zostały także takie sytuacje, które są niebezpieczne i mogą powodować utratę zdrowia, a nawet życia, jak np.: samodzielne przyjmowanie lekarstw, używanie środków czystości, kontakt z osobami nieznajomymi.
Różnorodne metody i formy pracy (opowiadania, wiersze, zagadki, ilustracje, prezentacja multimedialna, krzyżówki) wykorzystane w zajęciach przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz wytwo-rzenia naturalnych odruchów obronnych w zakresie unikania zagrożeń.

Szkolny program profilaktyki został opracowany przez nauczycieli SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtu-sku, a partnerem w realizacji jest Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku.