Ważnym elementem edukacji czytelniczej i medialnej jest umiejętność wyszukiwania i korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji. Obecnie oczekuje się od uczniów samodzielnego zdobywania wiedzy, jej przetwa- rzania, a tym samym uczestnictwa w kształceniu ustawi- cznym. W tym celu nauczycielka bibliotekarka Dorota Karkowska opracowała wzorcowy scenariusz, według którego przeprowadziła w dniu 1.12.2011 r. zajęcia na temat: Korzystamy z wydawnictw informacji bezpośredniej i pośredniej.


Uczniowie klasy I ZI z Zespołu Szkół im. J. Ruszkowskiego zapoznali się z warsztatem informacyjnym biblioteki, poznali rodzaje wydawnictw informacyjnych, samodzielnie wyszukiwali hasła i je objaśniali, jak również określali rodzaj wydawnictw z którego korzystali. Przeszukiwali zasoby elektroniczne BP, poznając zasady zamawiania książek, składania zamówienia skanu (artykułu z czasopism, fragmentów książek, haseł encyklopedycznych).

Z rozmów, jakie przeprowadziła p. Dorota Karkowska z nauczycielką Dorotą Sobocińską z ZS im J. Ruszkowskiego wynika, że zajęcia w dużej mierze przyczyniły się do zachęty uczniów do korzystania z naszych zbiorów i wyposażyły ich w umiejętność samodzielnego korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki.
 

Zał. 1

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE

Służą upowszechnianiu informacji. Dzielimy je na dwie grupy:

- wydawnictwa informacji bezpośredniej
zawierają wiadomości faktograficzne z różnych dziedzin nauki i życia, wyjaśniają znaczenie pojęć, dostarczają bezpośrednio odpowiedzi na postawione pytanie. 
Należą do nich: słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe, monografie, przewodniki, poradniki językowe, książki adresowe i telefoniczne, tablice chronologiczne, katalogi muzeów, wystaw.

- wydawnictwa informacji pośredniej
zawierają wiadomości o piśmiennictwie, informują o tym w jakim źródle można znaleźć potrzebną informację. Są pośrednikiem między poszukującym czytelnikiem a źródłem. Kierują go od opisu bibliograficznego do źródła informacji. Należą do nich:bibliografie, katalogi bibliotek, katalogi księgarskie i wydawnicze.

Zał. 2

PODZIAŁ ENCYKLOPEDII

OGÓLNE - informacje ze wszystkich dziedzin wiedzy.
SPECJALNE -zawierają informacje z jednej dziedziny wiedzy.

Zał. 3

PODZIAŁ SŁOWNIKÓW

RZECZOWE - podają informacje encyklopedyczne dotyczące terminów z jednej dziedziny wiedzy
JĘZYKOWE - zawierają i objaśniają wyrazy istniejące w danym języku: ogólne, specjalne, przekładowe 

Zał. 4

APARAT POMOCNICZY KSIĄŻKI

Ułatwia szybkie dotarcie do potrzebnych informacji. Tworzą go:
1. wstęp
2. przedmowa
3. spis treści
4. spis tablic, tabel
5. spis map
6. spis skrótów
7. spis ilustracji