12 grudnia 2012 r. Izabela Kosiorek brała udział w konferencji nt.: „Rola poradni psychologiczno-pedago-gicznych w systemie wspomagania szkół i placówek” zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.


Celem konferencji było:

 • Zaprezentowanie założeń na temat planowanych zmian w prawie oświatowym dotyczących funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w kontekście ogólnodostę-pnego i systemowego wspomagania szkół.
 • Omówienie zadań dla systemu edukacji wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2012/2013.
 • Przekazanie informacji na temat założeń zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat:

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w kontekście zmian w systemie edukacji (Krystyny Szumilas, Minister Edukacji Narodowej),
 • Opiniowanie i orzecnictwo w świetle prawa oświatowego (Elżbiety Neroj, Naczelnik Wydziału w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN),
 • Doradztwo eukacyjno-zawodowe w systemie wspomagania szkół i placówek (Olgi Sulkowskiej, koordynatorki projektu „Opracowanie Modelu Poradnictwa Zawodowego oraz Internetowego Systemu Informacji Edukacyjno-Zawodowej”, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej),
 • Sześciolatek w szkole - współpraca poradni z przedszkolami i szkołami w realizacji działań wspierających rodziców i nauczycieli (Iwony Konopka z Wydziału Rozwoju Szkół i Placówek ORE),
 • Bezpieczeństwo w szkole - prezentacja zasobów (Joanny Szymańskiej z Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE),
 • Rola nadzoru pedagogicznego w nowym wspomaganiu szkół (Ewy Dudek, koordynatorki projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III"),
 • Procesowe wspomaganie szkół. Sieci współpracy i samokształcenia (Doroty Czerwonka, projekt „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”),
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Andrzeja Jasińskiego, koordynatora projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”).

Konferencja w Warszawie była dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń biorących w niej udział pedagogów, a wystąpienia prelegentów cieszyły się dużym zainteresowaniem.


Zachęcamy do skorzystania z materiałów konferencyjnych na stronie: http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=154&Itemid=1769