27 listopada 2013 r. pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku wzięli udział w seminarium zorganizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciecha-nowie przy udziale Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie na temat: „Zadania bibliotek pedagogicznych i szkolnych w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. Prowadząca spotkanie Agnieszka Pietryka – kierownik Zespołu Informacji Pedagogicznej z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, przedstawiła założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli, wskazała na rolę i zadania bibliotek pedagogicznych w nowym modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli. Przybliżyła działania związane z nowymi zadaniami, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 r.
Nowe wymagania dotyczą:

  1. organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  2. organizowania i prowadzenia wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
  3. organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

W trakcie spotkania Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie przedstawiła dotychczasowe działania podległych jej placówek, zaś prelegentka wskazała na wartość kursów e-learningowych na edukacyjnej platformie Moodle, doceniając naszą pracę na rzecz szkół i placówek oświatowych.